Başkasına evlatlık verilen kişinin öz babasında miras hakkı devam eder mi?

Başkasına evlatlık verilen kişinin öz babasında miras hakkı devam eder mi?

Dinimizde, evlat edilenin asli nesebinin zayi edildiği, evlat edinenlerin nesebine kaydedildiği, hukuki bir takım sonuçlar doğuran evlatlık müessesesi kabul edilmemiştir (Ahzab 33/4-5; İbn Mace, Hudud, 36). Bununla beraber kimsesiz çocukların evlatlık adı altında ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaksızın hayırsever kimseler tarafından bakılıp büyütülmesi de mümkündür. Evlat edinenle evlatlık arasında tek veya çift taraflı bir mirasçılık ilişkisi yoktur. Aralarında mirasçılık söz konusu olmadığından, evlat edinenler hayatta iken diledikleri kadar malı evlatlık olarak büyütülen çocuğa hibe edebilecekleri gibi, mallarının üçte birini vasiyet yoluyla da bırakabilirler (Mevsıli, el-İhtiyar, Kahire 1951, III, 48; IV, 62).

Başkası tarafından evlat edinilen kişi, gerçek babasının nesebinden çıkmış olmadığından onun mirasında da hak sahibidir.

 

Harama harcayacağı kesin olan birisine yardım etmek caiz mi?

Bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin dilenmesi dinen haramdır. Sıhhati yerinde olan, çalışacak ve ticaret edebilecek halde olan kimsenin de, yiyecek, içecek veya bunları almak için para istemesi, dilenmesi uygun değildir. Ancak aç veya hasta olanın yiyecek istemesinde bir sakınca yoktur. Fakat parasını harama sarf edene sadaka verilmez. Yani fakir diye dilenci, diye birisine para veriliyorsa o da gidip bu parayla içki içiyorsa, kumar oynuyorsa ona para verilemez.

Buna göre eli ayağı tutan, çalışabilecek sıhhatte olanın bir günlükte olsa iaşesi olanın dilenmesi dinen uygun değildir. Nitekim sevgili Peygamberimiz bu hususta bir hadis-i Şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Muhtaç olmadan dilenen, ateş koru yutan kimse gibidir.”

 

 

İslam’ın yasakladığı bir malın ticaretini yapmak caiz mi?

İslam fıkhına göre bir kimsenin herhangi bir malı satabilmesi için, önce o mala sahip olması gerekir. Sahip olunmayan bir şeyin satılabilmesi, şüphesiz söz konusu değildir.

İslamî hükümlere göre, domuz eti, sarhoşluk veren içki ve benzerleri mallar Müslüman’ın sahip olabileceği mütekavvim bir mal değildir. Müslüman bunları satın alamaz, imal edemez ve edinemez.

Bu itibarla, bir Müslüman’ın, müşteriler gayr-ı Müslim bile olsa, bu tür haram malların ticaretini yapması, dinen caiz değildir.

 

 

Adakları hangi hayvandan kesmek daha efdaldir?

Eti yenilmesi helal olan bütün büyük baş ve koyun keçi gibi küçükbaş erkek ve dişi hayvanlardan hem adak hem de kurban olur. Kurban ya da adak hususunda caizlik anlamında erkek ile dişi hayvan arasında bir fark yoktur. Her iki hayvan cinsinden de kurban ve adak olur. Ancak dişi hayvan doğurduğu için hayvanların çoğalması için dişi hayvanı değil de erkeğini kesmek daha efdaldir.

 

Günün Ayeti

Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, "Ey insan! İşte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir." denir.

Kaf, 50/19.

 

Günün Hadisi

Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. (Oysa) o, kıyamet gününde pişmanlık olacaktır.

Buhârî, “Ahkâm”, 7.

 

Günün Sözü

"İnsanı maskara eden, dilidir."

Sadi Şirazi

 

Günün Duası

Allah’ım bugün huzurlu ve bereketli bir gün geçirmeyi nasip eyle.

 


Bunları biliyor muyuz?

Telfik nedir? 

Telfik, bütün kolaylıkları bir araya getirip amel etmektir. Bir mezhepteki kolaylığı alıp başka mezhepteki zorluğu terk etmek gibi. Mesela: Fıtır sadakası verirken Şafiiler buğday ve benzeri bir şey verir. Ama günümüzde şehir yaşamında buğdayın pek kullanım alanı kalmadığından Şafii bir kimse Hanefi mezhebini taklit edip buğday yerine para verebilir.

 

 

Günün Nüktesi

Beni vali yapar mısın?

Hz. Peygamberin sahabelerinden olan ve hakkı çekinmeden söyleyen Ebu Zer bir gün efendimize dedi ki:

Ey Allah’ın Resulü beni vali olarak atar mısın?

Onun yapısını ve yumuşak huyunu bilen Allah Resulü:

Eli ile Ebu Zerrin omuzunu vurarak şöyle buyurdu:

“Ebû Zer! Sen zayıf bir adamsın. İstediğin görev ise bir emanettir.

Bu emaneti ehil olarak alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna, aslında bu görev kıyamet gününde bir rezillik ve pişmanlıktır.”

Müslim, “İmâret”, 16.

YORUM EKLE