banner6

Mülkiyeti Belediyemize ait bir adet büfe ihale usulü kiraya verilecektir

Mülkiyeti Belediyemize ait bir adet büfe ihale usulü kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr’ de yayınlanan ilana göre, 1- Aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre kiraya verilecektir

S.
No
Mahalle Ada Parsel Adres İhale
İşi
Muhammen Bedel (TL) Geçici
Teminat (TL)
İhale Tarih/Saat
1 100. Yıl - - 100. Yıl Mh. 14760 ada 3 parsel güneyi 85183 Sk. üzeri Büfe 30.000,00+KDV 900,00 10.03.2021/16:00

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.
4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü  olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.
5- İsteklilerden istenen belgeler;
a) Teklif mektubu
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan Fotokopisi, adli sicil belgesi,
d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi), Çukurova Belediyesinden borcu olmadığına dair belge
e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, İhale için İstenilen diğer  belgeler ilk ilan  tarihinden sonra alınmış olacaktır.
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı     olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren   noter tasdikli belge ve imza sirküleri  
g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.
6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal  edilecektir.
8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine  veya Belediyemize ait hesap numarasına  peşin olarak yatıracaktır
9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 10/03/2021 günü saat 15.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13- 300 TL Şartname Bedeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.ilan.gov.tr/ilan/746182/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mulkiyeti-belediyemize-ait-bir-adet-bufe-ihale-usulu-kiraya-verilecektir

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 17:35

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER