Geçici bir niyetle kıyılan nikah geçerli olur mu?

       İslam dini, evliliğin devamlı olmak üzere kurulmasını öngörmüş ve akdin sıhhati için bunu şart koşmuştur. Bu itibarla, evden uzak olmak, yolculuğa çıkmak gibi çeşitli mazeretlerle geçici veya belli bir zaman için kıyılan nikah batıldır.

      Bu bağlamda, geçici nikahın ücret karşılığında yapılması anlamına gelen mut'a nikahı ise, kesinlikle caiz değildir. Çünkü mut'a nikahı, bir ücret karşılığında belirli bir süre için nikahlanmaya denir.

      İslam’ın Arap yarımadasında ilk yayılmaya başladığı dönemde caiz olan mut'a nikahı müminin suresinin 6. ve 7. ayetlerinin inmesiyle haram kılınmıştır. Bu ayetler "övülmeye layık olan müminlerin eşleri dışındakilerden mahrem yerlerini korudukları ifade edilmektedir."

      Ayrıca mut'a nikahı ile evlenen kadın, erkeğin hanımı sayılmaz. Zira bu kadınla erkek arasında miras ilişkisi bulunmamakta, boşanma veya fesh söz konusu olmadan nikah sona ermektedir.

      Hz. Peygamber de mut'a evliliği konusunda şöyle buyurmaktadır: "Ben sizin kadınlarla mut'a nikahıyla evlenmenize izin vermiştim. Ancak Allah, mut'a nikahı ile evlenmeyi kıyamet gününe kadar haram kılmıştır.”

       İslam dininin fıkhına göre haram olan mut'a nikahı, evlilik müessesesini, kadının onur ve itibarını da zedelemekte olup, İslam’ın temel ilke ve amaçlarına da aykırıdır. Bundan dolayı da geçici bir niyetle kıyılan nikah geçersizdir.

 

Sağlık problemi olan kimsenin abdest alırken yardım alması caiz mi?

      Bedenle yapılan ibadetlerde aslolan kişinin tek başına bu ibadeti yapmasıdır.  Bu anlamda

kişinin tek başına abdest alması mümkün ise başkasından yardım alarak abdest alması mekruhtur. Çünkü bunda ibadete aykırı olan bir nevi kibirlenme vardır.

      Ancak kişinin her hangi bir fiziki rahatsızlığı varsa abdest alırken başkasından yardım almasında dini anlamda bir sakınca yoktur.

 

Farz namazlarından sonra sünnet kıldığımızda neden namaz kıldığımız yeri değiştiririz?

        Farz namazlarından sonra sünnet namazlarını kıldığımızda yer değiştirmemiz sünnettir. Bunun nedeni de namaz kıldığımız mekanların bize şahitlik etmesindendir. Yani her namaz kıldığımız yer bize şahitlik edecektir. Nitekim Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır: “İşte o gün (yer) haberlerini anlatır.”

      Bu ayetin anlamına binaen İslam âlimleri namaz kılarken farklı yerlerde kılmamız tavsiye etmektedirler.

      Durum bu olmakla beraber şayet farz namazından sonra sünnet kıldığımızda yerimizi değiştirmesek de bir sakıncası yoktur.

 

Günün Ayeti

"Her günahkâr yalancının vay hâline!"

Casiye,45/7.

 

Günün Hadisi

"Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin."

Muvatta, "Hüsnü'l-Huluk", 4.

 

Günün Duası

Allah'ım bugün senin ve kullarının hakkına riayet edebilmeyi bana nasip et.

 

Günün Sözü

Öğrenmeye devam eden herkes genç kalır.

Henry Ford

 

Bunları biliyor muyuz?

Neceş Nedir?

Müşteri kızıştırmak, bir malı satın almaya niyeti olmadığı hâlde alacakmış gibi malın fiyatını yükseltmek.

 

Günün Nüktesi

İnsanı helak eden yedi şey...

Ebû Hüreyre ‘den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

"İnsanı helâke sürükleyen yedi şeyden sakınınız.”

Sahâbîler:

– Yâ Resûlallah! Bu yedi şey nedir? diye sordular.

Hz. Peygambner şöyle buyurdu:

“1- Allah’a şirk koşmak,

  2- Sihir ve büyü yapmak,

  3- Cana kıymak,

  4- Fâiz yemek,

  5- Yetim malı yemek,

  6- Düşmana hücum sırasında harpten kaçmak,

  7- Evli olup hiçbir şeyden haberi olmayan namusuna düşkün Müslüman kadınlara zina isnat etmek.”

Buhârî, "Vasâyâ", 23.

YORUM EKLE