banner6

Adana'da Hazine'ye ait 20 adet arsa ihale ile satılacaktır

Adana'da Hazine'ye ait 20 adet arsa ihale ile satılacaktır

İLAN

ADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

2- TOROSLAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra  No MEOP Taşınmaz No TAKBİS Zemin No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü         
(m²)
Hazine Hissesi (m²) Niteliği İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 0114011206 108483550 Adana Çukurova Kireçocağı 15053 1 5.235,57 2688,57 Arsa 1/1000  uygulama imar planında 1,2 yoğunluklu konut alanı İşgalli 4.302.000,00 430.200,00 29.09.2021 10:00
2 01010111455 108250488 Adana Seyhan Bahçeşehir 15111 2 7.188,89 7.188,89 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 2.755.717,20 275.571,72 29.09.2021 10:40
3 01010111460 108250503 Adana Seyhan Bahçeşehir 15116 4 6.602,95 6.602,95 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 2.531.108,82 253.110,88 29.09.2021 11:20
4 01010111461 108250505 Adana Seyhan Bahçeşehir 15117 2 14.547,94 14.547,94 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 5.350.000,00 535.000,00 29.09.2021 13:20
5 01010111462 108250510 Adana Seyhan Bahçeşehir 15121 1 4.157,81 4.157,81 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 1.559.178,75 155.917,88 29.09.2021 13:40
6 01010111470 108250529 Adana Seyhan Bahçeşehir 15127 2 3.930,19 3.930,19 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 1.506.559,73 150.655,97 29.09.2021 14:40
7 01010111472 108250539 Adana Seyhan Bahçeşehir 15132 2 4.579,93 4.579,93 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 1.679.322,93 167.932,29 29.09.2021 15:00
8 01010111473 108250547 Adana Seyhan Bahçeşehir 15136 1 13.351,98 13.351,98 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 4.895.770,51 489.577,05 29.09.2021 15:20
9 01010111474 108250551 Adana Seyhan Bahçeşehir 15137 3 5.171,78 5.171,78 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 1.853.203,93 185.320,39 29.09.2021 15:40
10 01010111475 108250553 Adana Seyhan Bahçeşehir 15138 2 16.139,00 16.139,00 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 5.920.000,00 592.000,00 29.09.2021 16:00
11 01010111476 108250554 Adana Seyhan Bahçeşehir 15139 1 25.544,75 25.544,75 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 9.370.000,00 937.000,00 30.09.2021 09:00
12 01010111478 108250557 Adana Seyhan Bahçeşehir 15141 1 6.254,07 6.254,07 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 2.501.628,00 250.162,80 30.09.2021 09:20
13 01010111480 108250570 Adana Seyhan Bahçeşehir 15146 3 4.262,70 4.262,70 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 1.634.020,79 163.402,08 30.09.2021 10:00
14 01010111481 108250578 Adana Seyhan Bahçeşehir 15149 2 5.259,35 5.259,35 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 2.103.740,00 210.374,00 30.09.2021 10:20
15 01010111482 108250584 Adana Seyhan Bahçeşehir 15151 2 10.816,41 10.816,41 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 4.146.254,45 414.625,45 30.09.2021 10:40
16 01010111483 108250593 Adana Seyhan Bahçeşehir 15155 1 8.524,69 8.524,69 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 3.338.865,33 333.886,53 30.09.2021 11:00
17 01010111484 108250601 Adana Seyhan Bahçeşehir 15156 2 5.926,61 5.926,61 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 2.222.478,75 222.247,88 30.09.2021 11:20
18 01010111485 108250602 Adana Seyhan Bahçeşehir 15157 1 2.877,13 2.877,13 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 1.150.852,00 115.085,20 30.09.2021 13:20
19 01010111486 108250604 Adana Seyhan Bahçeşehir 15157 3 2.942,60 2.942,60 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgalli 1.103.475,00 ₺ 110.347,50 ₺ 30.09.2021 13:40
20 01010111487 108250607 Adana Seyhan Bahçeşehir 15158 3 8.013,74 8.013,74 Arsa 1/1000  uygulama imar planında KASK:0,40 TAKS:0,20 yoğunluklu konut alanı İşgslli 3.005.152,50 ₺ 300,515,25 30.09.2021 14:20

 

  1. Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Güzelyalı Mahallesi 81021 Sk. No:4 01170 Çukurova/ADANA adresi zemin katta bulunan Toroslar Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
  2. İhaleye katılacakların;              

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
 f)Ayrıca, nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları idareye başvurulmadan Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vezne olmaması sebebiyle Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine katılmak istenilen taşınmazın mahalle ada ve parsel bilgileri belirtilerek yatırılabilir.
d) İşin gereğine göre Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

  1. Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
  2. İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dâhilinde Güzelyalı Mahallesi 81021 Sk. No:4 01170 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bulunan Toroslar Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
  3. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
  4. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
  5. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Ayrıca, ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti alınacaktır.
  6. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
  7. Bu ihaleye ilişkin bilgiler, https://adana.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.
  8. https://www.ilan.gov.tr/ilan/849100/emlak/arsa/adanada-hazineye-ait-20-adet-arsa-ihale-ile-satilacaktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER