banner6

Adana Sarıçam'da 12.384 m² arsa üzerindeki kargir ev, meyve bahçesi ve diğer yapılar icradan satılıktır

Adana Sarıçam'da 12.384 m² arsa üzerindeki kargir ev, meyve bahçesi ve diğer yapılar icradan satılıktır

T.C.

ADANA 9. İCRA DAİRESİ

2020/3528 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli, Sarıçam İlçesi, 114 Ada, 1 Parsel, CERENLİ Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, - Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazAdana ili, Sarıçam ilçesi, CerenliMahallesi114 ada 1 noluparselde kayıtlı olup, 1nolu parselin alanı12.384,45 m²dir.Bu taşınmazın zemin tipi ana taşınmazve ana taşınmaz niteliği isekargir ev ve arsadır. Söz konusu taşınmazın tamamı borçlu adına tapuya kayıtlıdır.TaşınmazCerenliMahallesiNo:62,Sarıçam-Adanaadresinde bulunmaktadır. TaşınmazCerenli Mahallesi içerisindebulunmaktadır. Taşınmaz Cerenli İlk Okulunun 250 m batısındabulunmaktadır. Belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanmaması gibi özellikleri taşınmazın değerine olumsuzetki eden vasıf ve unsurlardır. İmar planının olmamasıve şehre uzak olmasıdeğerine olumsuz etkietmektedir.Taşınmaz üzerinde 2 adet yığma yapı tarzındaevve 1 adet yığma yapı tarzındadepobulunmaktadır.DEPO : Yukarıda1 nolu olarak gösterilen taşınmaz depo 3 odalı olup, brikettenörülmüş,söz depomahallindeyapılan ölçümde56 m² brüt,40 m²net alanlıdır. Deponun yerleribeton, duvarlar sıvasız , kapı ve pencereler ahşapve boyasızdır. Deponun çatısı çinko ile kaplıdır. Zemin kat daire : Yukarıda2 nolu olarak gösterilen taşınmazzeminkat daire , 1oda, mutfakbanyo, wc ve 1 balkondanoluşmaktadır. Söz konusu dairemahallindeyapılan ölçümde36 m² brüt,25 m²net oturum alanlı olup,yerler betonduvar sıvalı, kapı ve pencereler ahşapve boyasızdır. Mutfakyer betonmutfak tezgahı beton, mutfak dolabı ahşap raftır.Daireninçatısı çinko kaplıdır.Zemin kat daire : Yukarıda3 nolu olarak gösterilen taşınmazzeminkat daire , 1oda, ve 1 balkondanoluşmaktadır. Söz konusu dairemahallindeyapılan ölçümde35 m² brüt,25 m²net oturum alanlı olup,yerler betonduvar toprak sıvalı Daireninçatısı çinko kaplıdır.Dava konusu yerdekibina ve depoÇevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın yapılar ile ilgili tanımına göre 1. Sınıf (B) grubu yapılardan olup, kıymet takdirinintalep tarihiolan 07.08.2020itibariyledaireninm² değeri310-TL./m²?dir. Bu yapıkıymet takdiritarihi itibarı ile 40yıllık olup, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve bina yıpranma payını gösteren ( binanın mevcut durumu dikkatealınarak ) tabloya göre yıpranma payı tarafımızdandepo için% 50 alınmıştır.Taşınmazınçevresinde 79,60 muzunluğunda, 1m ve 1,40 myüksekliğinde taş duvar bulunmaktadır. Toplam duvar alanı100,72 m2dir.Dava konusu yerdekiduvarÇevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın yapılar ile ilgili tanımına göre 1. Sınıf (A) grubu yapılardan olup, kıymet takdirinintalep tarihiolan 07.08.2020itibariyledaireninm² değeri220-TL./m²dir. Bu yapıkıymet takdiritarihi itibarı ile 40yıllık olup, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve bina yıpranma payını gösteren ( binanın mevcut durumu dikkatealınarak ) tabloya göre yıpranma payı tarafımızdan % 50 alınmıştır.Deponun Değeri Bina değeri=56,00 m2*310,00 TL/m2=17.360,00 TLYıpranma payı=17.360,00 TL * 0,50 = -8.680,00 TL Deponun toplam değeri= 8.680,00 TLEvin değeri Bina değeri= 36,00 m2*310,00 TL/m2= 11.160,00 TLYıpranma payı= 11.160,00 TL*0,50 =-5.580,00 TL Dairenintoplam değeri = 5.580,00 TL Evin değeri Sundurma değeri = 35,00 m2*220,00TL/m2=7.700,00 TL Yıpranma payı= 7.700,00 TL*0,50 =- 3.850,00 TL Dairenin toplam değeri= 11.550,00 TL Genel toplam=25.810,00 TL Parsel üzerinde bulunan binaların toplambedeli =25.810 TL ARSA DEĞERİNİN HESABI Taşınmazın değerlendirilmesininyapılabilmesi için bulunduğu yer, mevki, konum, özellik, yolave kamu kurum ve kuruluşlarına olan yakınlık ve uzaklık durumları,şekil, Serbest alımsatımrayiçleri, İmar durumu, inşaatyoğunluğu,m²alanı,konumu ve cephesi, Yolaolan cephesi dikkate alınmış olup, taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alınarak yapılan araştırma ve değerlendirmem neticesinde taşınmaz arsanın kıymet takdirinintalep tarihiolan 07.08.2020tarihi itibariyle arsanın m² değerinin30-TL/m² edeceği kanaatine varılmıştır. Borçlununhissesinin kıymet takdirinin talepedildiği07.08.2020tarihi itibarı ile değeri = Arsa değeri=12.384,45 m2 x 30 TL/m2=371.533,50 TL.TAŞINMAZ PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLAR
Parsel üzerindebulunan ağaçların yaşı, bakımı ve veriminegöre değeri aşağıda tabloda verilmiştir.
Cinsi yaşadetFiyatı Tutarı
İncir 24 2 300 600
Dut 5 4 150 600
Dut 100 1 400 400
Narenciye 3 1 50 50
Hurma 2 1 50 50
Kaysı 10 1 150 150
Asma 25 3 400 1200
Toplam= 3.050
Anılantaşınmaz için yapmışolduğumuzdeğerlendirmemiz neticesinde ; kıymet takdirinintalep edildiği07.08.2020tarihi itibarı bina değerinin 25.810-TL, arsa değerinin 371.533,50-TL, ağaç değerinin3050-TL olmak üzere bina+arsa+ağaç değerinin toplamının = 400.393,50-TL edeceği hesaplanmıştır.
Adresi : CerenliMahallesiNo:62,Cerenli İlkokulunun 250 M BatısındaSarıçam/ ADANA
Yüzölçümü : 12.384,45 m2
İmar Durumu :Dosya içinde bulunan Sarıçam belediyesinin 08/07/2020 tarih 13765903-000-E.6991 sayılı yazısında;Adana ili, Sarıçam ilçesi, CerenliMahallesi114 ada 1 nolu parsele aitimar durumuile ilgili olarak, SarıçamBelediyesinde yapılan incelemede; CerenliMahallesi114 ada 1 nolu parsel numaralı taşınmazın,köy yerleşim alanı içerisinde olduğu, 1/5000 ölçekli nazım imar planın ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamı dışında kaldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 400.393,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.Tapu kaydında taşınmaz üzerinde krokisinde B,C,A harfleri ile gösterilen yapılar tescilsizdir.08.02.2018 2511 yevmiyeli şerh bulunmakta olup bu şerh ile birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü : 26/10/2021 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 23/11/2021 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Yeni Adliye Binası 1. Kat D :110 - KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO :29 YÜREĞİR / ADANA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3528 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/846727/emlak/konut/adana-saricamda-12-384-m%C2%B2-arsa-uzerindeki-kargir-ev-meyve-bahcesi-ve-diger-yapilar-icradan-satiliktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42