banner6

Adana Seyhan'da 80 m² iş yeri icradan satılıktır

Adana Seyhan'da 80 m² iş yeri icradan satılıktır

T.C.

ADANA 9. İCRA DAİRESİ

2019/16984 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Adana İli, Seyhan İlçesi, 171 Ada, 59 Parsel, KARASOKU Mahalle/Köy, 14 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; Adana İli Seyhan İlçesi ,Karasoku Mahallesi ,171 ada, 59 Parsel de bulunan Servet Baltacı İş Merkezi nin içine 2.katta bulunan 14 nolu bağımsız bölümdür. Değerlemeye konu taşınmazın Kat İrtifakı Projesi incelenmiş olup; Mahallinde yapılan keşifte taşınmazın konumunun yapılan numaralandırma ile uyumlu olduğu, vaziyet planına göre yapının yerleşimi ile bağımsız bölümün bulunduğu kattaki konum olarak uygunluğu teyit edilmiştir.Taşınmazın Tapu kaydı: Satışa konu taşınmazın tapu kaydında tam hisseli olarak borçlu adına kayıtlıAdana İli Seyhan İlçesi ,Karasoku Mahallesi ,171 ada, 59 Parsel de bulunan 14 nolu bağımsızbölüm niteliği işyeri,ana taşınmaz niteliği 1 bodrum 1 zemin 6 normal katlı kargir bina ,ana taşınmaz yüzölçümü 548 m2 olarakgörülmektedir. Dava konusu işyerinin arsa payı 1500/67910 (12,10 m2) dir. Taşınmaz kaydı üzerinde, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; 15/05/2017 tarih ve 19735 yevmiye sayılı, 23/05/2017 tarih ve 20822 yevmiye sayılı ve 10/08/2016 tarih ve 34628 yevmiye sayılı, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanışerhleri olduğu tespit edilmiş ve iş bu şerhlerin icra yoluyla satışa engel olup olmadığı sorulmuş ve E-26571867-168,99-1559077 sayılı cevabi yazılarında, (Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 04.03.2016 gün ve 6105 sayılı karar ile son halini alan 3. Derece Arkeolojik sit alanında kaldığı anlaşılmıştır. 2863 sayılı kanunun 11. Maddesinde; "Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının malikleri bu varlıkların bakım ve onarımlarını Kültür ve Turizm Bakanlığının bu Kanun uyarınca bakım ve onarım hususunda vereceği emir ve talimata uygun olarak yerine getirdikleri sürece, bu Kanunun bu konuda maliklere tanıdığı hak ve muafiyetlerden yararlanırlar. (Değişik ikinci cümle: 22/5/2007-5663/1 md.) Ancak, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlar ile birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarındaki taşınmazlar zilyetlik yoluyla iktisap edilemez. Malikler bu varlıkların üzerindeki mülkiyet haklarının tabii icabı olan ve bu Kanunun hükümlerine aykırı bulunmayan bütün yetkilerini kullanabilirler. " denilmektedir.)Bu bağlamda Koruma Mevzuatı kapsamında sit alanı içinde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazların satışına yönelik herhangi bir kısıtlamaya yer verilmediğinden, söz konusu taşınmazın satışında 2863 sayılı yasanın kültür varlıkları yönünden sakınca bulunmamaktadır. Ancak Taşınmazın yeni maliklerine de 2863 sayılı Kültür Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir.Taşınmazlarının Mevkii, değerine Etki Eden Etmenlerin Değerlendirilmesi:Tapu kaydında kayıtlıAdana İli Seyhan İlçesi ,Karasoku Mahallesi ,171 ada, 59 Parsel de bulunan 14 nolu bağımsız bölüm taşınmazın Adana vergi dairesi başkanlığına 50 mt,Kızılay Caddesine 100 mt,5 ocak meydanına 130 mt,pazarlar caddesine 140 mt, mesafede bulunmaktadır Taşınmaza toplu taşıma araçları ve özel araç ile ulaşım mümkündür.Taşınmaz okul, park, market, banka, gibi yerlere yakın konumdadır. Bölgede yol, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon altyapıları hizmetleri genel olarak tamamlanmış durumdadır.Bölgenin Gelişimine İlişkin Analiz Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölge genel olarak, konumu eski ve işyeri olarak kullanılan yerleşim bölgelerinden olması gibi olumlu özellikleri olan bölgelerdendir. Alt yapı çalışmaları çoğunlukla tamamlanmış, belediye hizmetlerinden yararlanan, gelişimini tamamlamış bölge konumundadır.Bölgedeki Yapılaşma Durumu Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu bölge şehrin gelişimini tamamlamış bölgelerinden olup, çevrede genellikle işyerleribulunmaktadır. Taşınmazın Özellikleri:Dava konusu taşınmazişhanının içinde bulunmakta atölye olark kullanılmaktadır. Kat irtifaklı projesine göre yaklaşık 80 m2 kullanım alanına sahip olup; içi oldukça yıpranmış duvarlar eski plastik boyalı,tabanlar kısmen beton ve seramik kaplama yapılmıştır.GayrimenkulünDeğerineEtkiEdenFaktörler Olumlu Faktörler 1. Değerleme konusu taşınmaz, kat ve kattaki konum olarak projesi ile uyumlu olması 2. Alt yapı çalışmaları tamamlanmış, belediye hizmetlerinden yararlanan, gelişimini tamamlanmışbölge konumunda olması Olumsuz Faktörler 1. Gayrimenkul piyasasında bulunan durgunluk Taşınmazın Değeri:Dava konusu taşınmaz; Adana İli Seyhan İlçesi ,Karasoku Mahallesi ,171 ada, 59 Parsel de bulunan 14 nolu bağımsız bölüm taşınmazın değerlendirilmesinin yapılabilmesi için bulunduğu konum, yola ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan mesafeleri, serbest alım satım rayiç değerleri, imar durumu, emsal satışları, binanın konum ve özelliği, yapım niteliği, kullanılan malzeme, işçilik de dahil olmak üzere yıpranma payı da göz önünde bulundurulduğunda 200.000 TL ederinin olabileceği kanaatine varılmıştır.
Adresi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi Servet Baltacı İşmerkezi No:4 İç Kapı No:204 Seyhan / ADANA
Yüzölçümü 548 m2
Arsa Payı 1500/67910
İmar Durumu :Seyhan Belediyesinin internet üzerinden alınan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarında bina yüksekliği serbest KAKS:2,40 olduğu görülmüş olup, Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2020 tarihli imar çapı yazısında, taşınmazın 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalmakta olup, mevcut özellikleri korunacak yapılar (Çevresel Değerli Yapılar) Merkezi iş alanı ve kısmen imar yolu olduğunu bildirmiştir.
Kıymeti 200.000 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; 15/05/2017 tarih ve 19735 yevmiye sayılı, 23/05/2017 tarih ve 20822 yevmiye sayılı ve 10/08/2016 tarih ve 34628 yevmiye sayılı, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanışerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü 26/10/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü 23/11/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Yeni Adliye Binası 1. Kat D:110 - KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO :29 YÜREĞİR / ADANA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/16984 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/846763/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/adana-seyhanda-80-m%C2%B2-is-yeri-icradan-satiliktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER