banner6

Akaryakıt (motorin ve benzin) satın alınacak

Akaryakıt (motorin ve benzin) satın alınacak

Akaryakıt (motorin ve benzin) satın alınacak

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KOZAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT (MOTORİN VE BENZİN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/508008
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KOZAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KOZAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ŞEVKİYE MAHALLESİ ADANA CADDESİ 90/2 01500 ADANA YOLU ÜZERİ KOZAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3225158333 - 3225158337
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKARYAKIT (MOTORİN VE BENZİN)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 75000 Litre Motorin (Diğer) Euro Dizel Olacak ve 3000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kozan İlçe Merkezi, Yüklenicinin Ticaret Ünvanı adı altında işlettiği akaryakıt istasyonları ile bu istasyonların mobil pompalarından, İdarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyder pey İdarenin düzenleyeceği akaryakıt fişleri karşılığı teslim alınacaktır. Yüklenici İdarenin talebi halinde bir saat içinde hareket etmek şartıyla İdarenin sorumluluk alanı içerisinde göstereceği herhangi bir yere akaryakıt ikmalini sağlamak üzere üzerinde sayacı bulunan pompa monte edilmiş en az bir adet, orman yangını gibi acil durumlarda talep halinde en az iki adet akaryakıt tankeri bulundurmak zorundadır. Ayrıca yüklenicinin Adana ili Kozan İlçe merkezinde EPDK’dan almış olduğu istasyonlu bayilik lisanslarının bulunduğu Taşıt Tanıma Sistemine sahip ve bu sistemle akaryakıt verebilecek en az %50, 01 hissesine sahip en az bir adet akaryakıt istasyonu olmalıdır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 27.09.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında 96 gün 24 saat boyunca İdarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyder pey. İhalenin yasal süre içerisinde sonuçlanıp, sözleşmenin imzalanması, 27.09.2021 tarihini geçmesi durumunda sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme başlar, 31.12.2021 te sona erer.
d) İşe başlama tarihi : 27.09.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odası Şevkiye Mah. Adana Cad. no:90/2 Kozan/ ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge, İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi,
b) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
c) İsteklinin Kozan İlçe merkezinde ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,
d) İsteklinin; Adana ili Kozan İlçe merkezinde EPDK’dan almış olduğu istasyonlu bayilik lisanslarının bulunduğu Taşıt Tanıma Sistemine sahip ve bu sistemle akaryakıt verebilecek en az %50,01 hissesine sahip en az bir adet akaryakıt istasyonu olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/840630/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-motorin-ve-benzin-satin-alinacak-

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42