banner6

Bakırköy'de 60 m² dükkan icradan satılıktır

Bakırköy'de 60 m² dükkan icradan satılıktır

T.C.BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2019/972 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Fırın ve Tayyar Mevkii, 12 Ada, 8 Parsel, 47,48 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 30/110 Arsa Paylı, Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut21/10/2019tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Teyyareci Fethi Sokak, 30 dış kapı nolu Bina, Bodrum + Zemin+4 Normal Kat olmak üzere 6 katlı binadır. Bölge genel itibari ile alt katları dükkân işyeri üst katları mesken fonksiyonlu, gelişme göstermiştir. Binanın Teyyareci Fethi Sokak ile Fırın Sokağa cephesi bulunmakta olup, köşe konumludur. Taşınmaz, 10 Temmuz Cad.ne 100 mt., İstanbul Cad.ne 160 mt., Aksu Cad.ne 225 mt., Kennedy Cad.ne 320 mt. Bakırköy Sahile 400 mt. ve İdo Bakırköy Deniz Otobüs İskelesine 930 mt. yaklaşık kuş uçuşu mesafededir. Satışa konu İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Teyyareci Fethi Sokak, 30 dış kapı nolu Bina; Bodrum + Zemin+ 4 Normal Kat olmak üzere 6 katlı 3/B yapı sınıfında inşa edilmiş Betonarme Kargir binadır. Çevresinde aynı kat adedine sahip yapıların bulunduğu gözlenmiştir. Bina girişi ve 30/A dış kapı nolu 1 nolu depolu dükkanın girişi Zemin kattan Teyyareci Fethi Sokak üzerinden sağlanmaktadır. 1999 Marmara Depremi öncesi inşa edilmiştir. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. Satış Konusu taşınmaz, Zemin Katta 1 no’lu Depolu Dükkân nitelikli bağımsız bölümdür.1 Nolu Bağımsız Bölüm Bodrum katta depo alanı net alan: 20.11 m2 brüt alan: 22.12 m2 tek oda kullanımlıdır. Zemin Katta Dükkân alanı net alan: 34.76 m2 brüt alan: 38.24 m2 tek oda kullanımlıdır. 1 Nolu Depolu Dükkânın toplam net alan: 54.87 m2 brüt alan: 60.36 m2 dir. Tapu Müdürlüğünde 29.07.1987 tarih ve 3275 sayılı mimari projesi incelenmiştir. Satışa konu taşınmaz Mimari projesi ile kat ve konum olarak uyumludur. "denilmektedir.
İmar Durumu Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.10.2019 tarihli yazısında; Yenimahalle Mahallesi, 12 Ada 8 parselin 14.05.2013/12.06.2014/13.09.2014 t.t. 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam Hmax: 5 kat “Konut” Alanında, kaldığı, 09.04.1990 tarih 1490 sayılı yapı kullanım izin belgesi verildiği ve 1987/3275 sayılı mimari projesi olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti 260.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan YÖNETİM PLANI: 21/10/1987
Şerh İhtiyati Tedbir: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 10/08/2018 tarih 2018/412 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla) ( Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/10/2019 tarihli yazısı ile icraen satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir.)
1. Satış Günü 13/10/2021 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü 11/11/2021 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve Damga vergisi ile ilgili olarak oran açlısından (Yargıtay 12. HD. 2015/23334 E. 2015//27771 K. GİB' nın 21.08.2013 Tarih 937670041-1330 (28/2012-86) sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/972 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/08/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/840244/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/bakirkoyde-60-m%C2%B2-dukkan-icradan-satiliktir-

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42