banner6

Esenler'de 97 m² arsa ve tek katlı yapı mahkemeden satılıktır

Esenler'de 97 m² arsa ve tek katlı yapı mahkemeden satılıktır

T.C.BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/42 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 757 Ada 13 Parsel Sayılı 97,44 M2 Yüz Ölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri Satışa ilişkin dosyada mevcut27/07/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; Esenler İlçesi, Birlik Mahallesi, 789.Sokakta, tapunun 757 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı ve 789.Sokaktan 11 dış kapı numarası alan 97,44m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. 789.Sokağa paralel cephesi 9,50mt, yola dik ortalama derinliği 10,60mt olan ve tapu kaydında tamamı 97,44m2 alana sahip arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, 89m2 alana sahip, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan tek katlı yapı yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapı boş durumda olup, kapı ve pencereleri kısmen tuğla duvar örülmek suretiyle kapatılmış durumda, yol cephesinde demir doğramalı dükkan girişi mevcut olup, halihazır durumu itibariyle ekonomik ömrünü tamamlamış durumda ve enkaz bedeline haizdir. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu :Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 03.07.2020 tarih, 17225 sayılı imar durum belgesine göre; Esenler İlçesi, Birlik Mahallesi, 757 ada, 13 parsel sayılı taşınmaz; 13.03.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen Yol alanında, kısmen “Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanında” kalmaktadır. Bahse konu olan 757 ada, 13 parsel sayılı yerin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte ruhsat- iskan- mimari proje gibi belgelerin olmadığı görülmüştür denilmiştir.
Kıymeti 591.315,00 TL
KDV Oranı %18
1. Satış Günü 13/10/2021 günü 13:40 - 13:50 arası
2. Satış Günü 11/11/2021 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti Belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/42 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/08/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/837575/emlak/arsa/esenlerde-97-m%C2%B2-arsa-ve-tek-katli-yapi-mahkemeden-satiliktir-

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER