banner6

Evsel katı atık toplama tarifesi hakkında duyuru

Evsel katı atık toplama tarifesi hakkında duyuru

T.C.
SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DUYURU METNİ
(SEYHAN BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TARİFESİ HAKKINDA)
GEREKÇE

 1. 2 Şubat 2021 tarih ve 31383 R.G. sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 1. Maddesi; “27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/20
 2. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi; “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.”
 3. 27.10.2010 tarih ve 27742 R.G. sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. Maddesi (1) fıkrası; “Evsel Katı Atık İdareleri; a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler.”
 4. Aynı Yönetmeliğin 9. Maddesi (1) fıkrası;” Aboneler ve atık üreticileri; a) İlgili kurumlarca bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak belirlenen tarifelere göre faturalanan atıksu ve evsel katı atık ücretlerini ödemekle, yükümlüdürler.”
 5. 20” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir” hükümleri doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK”in 13, 15, 18, 20, 21 ve 22. maddeleri gereğince, evsel katı atık toplama taşıma ve bertaraf hizmetlerine ait “Toplam Sistem Maliyeti” ve “Tam Maliyet” hesapları sonucunda konut ve konut dışı kullanımlardan alınacak “Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretleri” tarifeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  Aynı yönetmeliğin 23. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca halkımıza duyurulur.

TARİFELER;
Konut Kullanımlar  ; Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresince oluşturulan veriler ışığında sabit tarife üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. Konutlarda şehit-gazi yakını, engelli, muhtaç ve 65 yaş üzeri vb. abonelerde indirimli abone grubu oluşturulmuştur.
Konut Dışı Kullanımlar          ; Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresince oluşturulan veriler ışığında sabit tarife üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. Konut dışı toplamda 7 alt abone grubu oluşturulmuş bu abonelere ait evsel atık oranları Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71. sayfasındaki atık üretici guruplarına göre hesaplanmıştır.
TARİFELERİN BELİRLENMESİ
Konut Kullanımlar  ; Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinden alınan abone sayılar, Temizlik İleri Müdürlüğü tarafından temin edilen evsel atık dağılımları (konut ve konut dışı) 2020 mali yılında evsel atık toplama işi için harcanan tutarlardan yine 2020 yılı için konutlara tahakkuk edilen ÇTV ve diğer geri dönüşüm gelirleri düşürülerek elde edilen konut grubundaki abone değerine bölünmesi ile elde edilmiştir.
Konut Dışı Kullanımlar          ; Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinden alınan abone sayılar, Temizlik İleri Müdürlüğü tarafından temin edilen evsel atık dağılımları (konut ve konut dışı), Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen sektörel manadaki atık miktarları, 2020 mali yılında evsel atık toplama işi için harcanan tutarlardan yine 2020 yılı için konut dışı kullanımlara  tahakkuk edilen ÇTV ve diğer geri dönüşüm gelirleri düşürülerek elde edilen konut dışı oluşturulan abone türlerinin sayısına  bölünmesi ile elde edilmiştir.

TOPLAM SİSTEM MALİYETİNE DAİR VERİLER
 

MALİYETLER
A DOĞRUDAN MALİYET KALEMLERİ 136.117.415,31 TL
A.1 Personel Giderleri 73.104.226,81 TL*
A.2 Araç Gideri 54.387.000,00 TL
A.3 Finansman Gideri 0,00 TL
A.4 Malzeme Giderleri 8.626.188,50 TL*
A.5 Enerji Giderleri 0,00 TL
A.6 Hizmet Alım Giderleri 0,00 TL
A.7 Akaryakıt Giderleri 0,00 TL
A.8 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 TL
A.9 Genel Giderler 0,00 TL
B DOLAYLI MALİYETLER 0,00 TL
C ÖZKAYNAK GETİRİSİ 8.167.044,92 TL*
D TOPLAM SİSTEM MALİYETİ (A+B+C) 54.387.000,00 TL
GELİRLER
E ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 19.789.560,35 TL
F DİĞER GELİRLER 112.000,00 TL
G TOPLAM GELİR (E+F) 19.901.560,35 TL
H KONUTLAR İÇİN NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ (Dx0,75) -(E.2.1+E.2.2+(0,75*F.2)) 29.611.677,65 TL
I KONUT DIŞI İÇİN NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ (Dx0,25) -(E.1+(F2*0,25)) 4.873.762,00 TL
J NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ (D-G) (ALINACAK TOPLAM EVSEL KATI ATIK BEDELİ) 34.485.439,65 TL

(*) Evsel katı atık üreticilerine yansıtılması gereken toplam maliyet 124.382.899,88 TL’dir.    Abonelerin oluşan bu maliyeti belirli bir metodoloji ye göre karşılamaları Aboneler üzerinde ciddi bir yük oluşturacağı açıktır. Bu nedenle ve hizmetin kamu yararına dönük olmasından ötürü idaremiz Toplam Sistem Maliyetinde; Personel Giderleri, Malzeme Giderleri ve Özkaynak Getirisini karşılama yoluna gitmiştir. Bu durumda Yeni Toplam Sistem Maliyeti 34.485.439,65 TL olmuştur.

SEYHAN BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TARİFELERİ
Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.

Grup Grup Detayı Tarife (TL/ay)
1 A Grup Konut 9,33
1 B Grup İndirimli Konut 2,27
2 Grup Kamu Kurumları (Resmi Bina ve Eğitim Kurumları) 59,43
3 Grup Alışveriş Merkezleri, Beş ve Üzeri Yıldızlı Oteller, Hastaneler (Yatak Sayısı >500) 5.144,13
4 Grup Hipermarketler, 1 Sınıf Marketler (Zincir Marketler, Büyük Marketler), Hastaneler (500>Yatak Sayısı>100) 45,07
5 Grup Hastaneler (Yatak Sayısı<100), Diğer Oteller, Pansiyonlar, Öğretmenevleri vb., Yurtlar, Huzurevleri, vb., Fabrika ve Sanayi Kuruluşları, Akaryakıt İstasyonları, Özel Eğitim Kurumları (Okul, Rehabilitasyon Merkezleri vb.) 14,38
6 Grup Bankalar, Küçük Sağlık Kuruluşları (Tıp Merkezleri, Poliklinikler, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlık Ocakları, Diyaliz ve Güzellik Merkezleri, Hamam, Sauna, Masaj ve SPA Salonu vb.) Tarifesi 18,71
7 Grup Eğlence Mekanları (Sinema, Düğün Salonu, Oyun Salonları, Gazino, Bar, Pavyon vb.), Kafe, Pastahane, Restoran, Tatlı ve Yemekçilik Firmaları, Çay Bahçeleri, Yemekhaneler vb., Çiftlik (Tavuk, Balık, At, Büyükbaş vb.), Spor Kulübü, Salonu, Dernek, Lokal vb. 38,81
8 Grup Diğer İşyerleri (Eczaneler, Sağlık Kabinleri, Muayenehaneler, Veterinerler, Bakkal ve Küçük Marketler, Bürolar, Berberler, Kuaförler, Kırtasiyeler, Küçük İmalathaneler vb.) 1,06


TARİFENİN UYGULANMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

    1. Gaziler, şehit yakınları, engelliler vb. abonelikler indirimli grupta yer almaktadır.
    2. Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir.
    3. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, yatak sayısı vb. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih ve 2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki grup/derecelerin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.
    4. Mükellef türleri ve tarifeler Rapor içindeki tablolarda gösterilmiştir. Tarifelerin belirlenmesinde genel yöntem; öncelikle birim maliyetlerin belirlenmesi, belirlenen birim maliyet gruba isabet eden atık miktarı ile çarpılması ve gruptaki mükellef sayısına bölünmesidir.
    5. Tarife tablolarında taksit tutarları da gösterilmiştir. Konutlara ait evsel atık bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Adana Su ve Atıksu İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü veznesine ödenecektir. 2022 için evsel atık bedeli için Belediyemiz Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından maliyet kalemleri tekrar hesaplanacak ve önümüzdeki yıl için 12 eşit taksit halinde alınacaktır.
    6. Diğer mükellef gruplarının evsel atık bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup, taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Adana Su ve Atıksu İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü veznesine ödenecektir.
    7. Süresinde ödenmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturası ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihidir.
    8. Tarife de belirlenen ücretler katma değer vergisi hariç olarak belirlenmiştir.
    9. Dilekçe ile müracaat edilmesi halinde boş olarak bulunan, su aboneliği bulunmayan konutlar ve işyerlerinden Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti alınmayacaktır.
    10. Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni Belediyemiz sınırları içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi, işletme kurum veya kuruluşun bulunmamasıdır.
    11. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan yeni kurulan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde, mükellef lehine en yakın gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak tarifelendirilecektir.
    12. Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet; bu durumların meydana geldiği tarihin bulunduğu ayın tamamı üzerinden tahsil edilecek veya sona erdirilecektir.
    13. Evsel Katı Atık Toplama Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetten yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi gereği Çevre Temizlik Vergisi beyanında bulunan ve alınan Meclis Kararının ilanına müteakip 20 gün içerisinde sözleşmeyi yapmayan mükellefler, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.
    14. Yıl içerisinde açılan işyerlerinde, tarifede belirtilen yıllık ücretlerin 12 aya bölünmesi sonucunda oluşan aylık tutar, işyeri açılış tarihinin bulunduğu ayın başından itibaren geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar hesaplanacak, tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Adana Su ve Atıksu İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü veznesine ödenecektir.
    15. Yıl içerisinde kapanan işyerlerinde, tarifede belirtilen yıllık ücretlerin 12 aya bölünmesi sonucunda oluşan aylık tutar, yılbaşından itibaren işyeri kapanışının Belediyemize bildirildiği tarihinin bulunduğu ayın sonuna kadar geçerli olmak üzere hesaplanacaktır.
    16. Evsel katı atık bedellerinin tam maliyet esasına uygun olarak yürütülebilmesi için aktif çevre temizlik vergisi grup ve derece bilgileri revize edilecektir.
    17. Hazırlanmış olan bu Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücret Tarifesi 5393 ve 5216 sayılı kanun hükümlerine göre kesinleşen Meclis Kararını müteakip uygulanmaya başlanacaktır.
    18. Net Sistem maliyetin hesaplanmasında 2020 yılı maliyet ve gelirleri dikkate alınmıştır. Bu çerçevede 2020 yılında hizmet götürülmeyen bölgelerden Evsel Katı Atık bedeli alınmayacaktır.


Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili rapor hazırlanmış olup; halkımızın görüş ve önerilerinin alınıp bilgilendirmelerinin yapılması için Müdürlüğümüz cevrekoruma@seyhan.bel.tr adresine mail yoluyla ulaşılması gerekmektedir. Yukarıdaki hususlar halkımıza saygı ile duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/856758/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/evsel-kati-atik-toplama-tarifesi-hakkinda-duyuru

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER