banner6

Galvanizli tersbüküm dikenli tel satın alınacaktır

Galvanizli tersbüküm dikenli tel satın alınacaktır

GALVANİZLİ TERSBÜKÜM DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KOZAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


GALVANİZLİ TERSBÜKÜM DİKENLİ TEL mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/521242

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KOZAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KOZAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ŞEVKİYE MAHALLESİ ADANA CADDESİ 90/2 01500 ADANA YOLU ÜZERİ KOZAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3225158333 - 3225158337
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : GALVANİZLİ TERSBÜKÜM DİKENLİ TEL
b) Niteliği, türü ve miktarı : 850 kilometre Galvanizli Ters Büküm Dikenli Tel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Oruçlu Orman Emvali Deposuna, Kozan İlçesi Akdam Mahallesi Akdam Yangın Ekip Binasına, İmamoğlu Mahallesi Üçtepe Mahallesi Musulu Yangın Ekip Binasına ve/veya İşletme Müdürlüğünün belirteceği yere boşaltılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Kozan Oruçlu Deposu, Kozan- Akdam Mahallesi Akdam Yangın Ekip Binası, İmamoğlu İlçesi Üçtepe Mahallesi Musulu Yangın Ekip Binası ve/veya İşletme Müdürlüğünün belirteceği yere sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 gün içerisinde peyder pey veya tek seferde boşaltılacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (imzalandığı gün) başlar


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kozan Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odası Şevkiye Mah. Adana Cad. no:90/2 Kozan/ ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İSTEKLİLER,  1,7 MM (KONVANSİYONEL) GALVANİZLİ DİKENLİ TEL İÇİN TSEK 1113/E.N.10223-1 BELGESİNİ SUNMAK ZORUNDADIR. EĞER İSTEKLİ ÜRETİCİ FİRMA DEĞİLSE  TSEK 1113/E.N.10223-1 BELGESİNE SAHİP ÜRÜNÜ SATMAYA YETKİLİ OLDUĞUNA DAİR YETKİLİ SATICI BELGESİ SUNMAK ZORUNDADIR.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İSTEKLİLER,  1,7 MM (KONVANSİYONEL) GALVANİZLİ DİKENLİ TEL İÇİN TSEK 1113/E.N.10223-1 BELGESİNİ SUNMAK ZORUNDADIR. .


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/844008/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/galvanizli-tersbukum-dikenli-tel-satin-alinacaktir

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER