banner6

Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi içme suyu inşaatı yapım işi

Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi içme suyu inşaatı yapım işi

SARIÇAM İLÇESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


SARIÇAM İLÇESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/516211

 

1-İdarenin
a) Adı : ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224571025-2078 - 3224572486
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : SARIÇAM İLÇESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 1.417,00 metre içme suyu isale hattı döşenmesi ile çelik boru askıda geçilmesi, pompa montajı yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adana
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.09.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ASKİ Güney Şantiyesi C Blok Zemin Kat Toplantı Salonu ( Ziyapaşa Mh. M. Kemal Paşa Bul. No:1 Seyhan/ADANA )


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ'NDEKİ AIII.GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ  YADA   AIV.GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
BORU YATAKLAMA MALZEMESİ İLE BORU TABANI VE ÇEVRESİ YATAKLAMASI (NAKLİYE DAHİL) 1,73% 3,45% 2
Ø280 MM HDPE (10 ATÜ) BORU BEDELİ 28,27% 49,47% 19
Ø400 MM HDPE (16 ATÜ) BORU BEDELİ(YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY DELGİ İÇİN) 6,58% 11,52% 4,5
Ø280MM HDPE (10 ATÜ) BORU DÖŞENMESİ 6,61% 11,56% 4,5
İÇ ÇAPI Ø250 MM, ET KALINLIĞI=4,00 MM İÇİ EPOKSİ (TS EN 10289'A GÖRE) DIŞI PE KAPLI, (TS EN 5139'A GÖRE) KAYNAK AĞIZLI.SPİRAL KAYNAKLI , 10 ATM BASINÇ DAYANIMLI ST 37 ÇELİK BORU BEDELİ 4,33% 7,57% 3
ÇAPI 250MM HER ÇEŞİT ÇELİK BORULARIN DÖŞENMESİ, KESİLMESİ, KAYNAKLA BAĞLANMASI,(NAKLİYE DAHİL) 1,46% 2,19% 1
Ø=45 LT/SN, HM:28 NM:22 KW YATAY MİLLİ POMPA( E.M.P) BEDELİ 3,28% 4,93% 2
ÇAPI 250 MM, 10-16 ATÜ DEBİ AYAR VANASI BEDELİ 2,78% 4,18% 2
ÇAPI 250 MM ,(KOÇ DERBESİ) DARBE ÖNLEYİCİ VANA BEDELİ 2,5% 3,74% 1,5
NPU PROFİL DEMİRLER İLE ÇELİK BORU İÇİN ASKI YAPILMASI,VE YERİNE KAYNAK EDİLMESİ 1,34% 2,51% 1
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 0,53% 1,05% 0,5
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 0,78% 1,56% 0,5
Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI(NAKLİYE DAHİL) 1,31% 2,46% 1
Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI(NAKLİYE DAHİL). 1,42% 2,67% 1
KARAYOLU, DEMİRYOLU, NEHİR VB. YERLERİN ZEMİN ALTINDAN (HER TÜRLÜ ZEMİNDE) YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY DELGİ (HDD) METODU İLE DELİK AÇILMASI Ø 400 MM HDPE BORUNUN (ÇEKİLMESİ) DÖŞENMESİ (BİRİM FİYAT TARİFLERİNE UYGUN) 9,68% 16,94% 6,5


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

26 Şubat 2021 tarih ve 31407 sayılı Resmi Gazete'de, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1.00" olarak belirlenmiştir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/843935/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/saricam-ilcesi-cukurova-universitesi-icme-suyu-insaati-yapim-isi

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER