banner6

Mısır üretimi tüm dünyada artıyor

İnsan gıdası, hayvan yemi ve endüstri ham maddesi son yıllarda yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt-biyoetanol üretimi gibi birçok alanda kullanılan mısır, tüm dünyada üretimi artan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısırın birçok sektörde ham madde olarak kullanılması talebi arttıran en büyük nedenler arasında.

Mısır üretimi tüm dünyada artıyor

 

(ÖZEL HABER)

Serhat ŞANLI

ADANA (İLKHABER) - İnsan gıdası, hayvan yemi ve endüstri ham maddesi son yıllarda yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt-biyoetanol üretimi gibi birçok alanda kullanılan mısır, tüm dünyada üretimi artan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısırın birçok sektörde ham madde olarak kullanılması talebi arttıran en büyük nedenler arasında.

Ülkemizde tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip olan mısırın dünya üretiminin yüzde 85’ini ABD, Brezilya, Arjantin ve Ukrayna’nın yer aldığı 4 ülke gerçekleştiriyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, ülkemizde mısır üretim artışının en önemli nedenlerinin hibrit tohumların kullanımı, bölgeye uygun tohum çeşitlerinin seçimi, yetiştirme tekniklerinin gelişmesi, etlik piliç yemi üretimi başta olmak üzere yem sanayi talebindeki artış, ikinci ürün üretiminin artması, pamuğa alternatif olarak mısır ekiminin artması olduğunu söyledi.

Mısırın tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarında yetişebilen ve Antarktika hariç dünyanın hemen hemen her yerinde tarımı yapılabildiğini belirten Güngör; ‘’Türkiye`de önceleri Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde önemli ölçüde birinci ürün olarak ekimi yapılan mısır, son yıllarda özellikle Çukurova, Amik Ovası, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir.’’ Dedi.

Türkiye’de son yıllarda belirgin bir artış gözlendiğine değinen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, sözlerine şöyle devam etti;

‘’Ülkemizde mısır üretimi, 1950`li yıllarda ağırlıklı olarak Karadeniz ve Marmara Bölgeleri`nde yapılırken 1980`li yıllardan sonra Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ne kaymıştır. Son yıllarda ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nde mısır üretiminde önemli miktarda artış kaydedilmiştir.

Ülkemizde tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip olan mısır, ana ürün ve ikinci ürün olarak üretilmektedir.1980`li yıllardan sonra Türkiye`de mısır üretiminde belirgin artışlar kaydedilmiştir. Bunun nedeni devletin mısır üretimini teşvik etmesi, üreticilerin modern mısır üretim tekniklerini uygulamaları, hibrit tohum kullanımının yaygınlaştırılması, mısır üretiminin sulanan alanlara kaydırılması ve belli düzeylerde gübre kullanımının sağlanmasıdır. Özellikle GAP ile sulanabilen alanlarda mısır üretiminin yaygınlaştırılmasıyla Türkiye mısır üretiminde gözle görülür bir artış olmuştur.

Son yıllarda sulanabilen alanlarda mısır üretiminin yaygınlaştırılmasıyla Türkiye mısır verimi 9,41 Ton/Ha olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde mısır üretimi I. ürün ve II. ürün olarak farklı dönemlerde yapılmakta olup yoğun olarak Adana, Osmaniye, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Manisa, İzmir ve Aydın illerimizde 1.ürün, Şanlıurfa ve Mardin illerinde II. ürün mısır üretilmektedir. Özellikle GAP ile günden güne artan sulanabilir alanlarla Güneydoğu Anadolu Bölgemiz de potansiyel mısır üretim alanı olma yolundadır.

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği`nde 2009 yılında yapılan değişiklikle yurt içine arz edilecek olan NBŞ üretiminde yerli mısır kullanılması şartı da yurt içi mısır talebinin artmasına katkı sağlamıştır.

Ülkemizde mısır üretim artışının en önemli nedenleri;

Hibrit tohumların kullanımı, bölgeye uygun tohum çeşitlerinin seçimi, yetiştirme tekniklerinin gelişmesi, etlik piliç yemi üretimi başta olmak üzere yem sanayi talebindeki artış, ikinci ürün üretiminin artması, pamuğa alternatif olarak mısır ekiminin artması, GAP alanında ve Ege Bölgesi`nde ekim alanı artışı, Dünya piyasalarında artan mısır fiyatlarının yurtiçi fiyatlara yansıması, Prim, gübre, mazot gibi desteklerle üretimin özendirilmesi olarak sıralayabiliriz.

Mısır insan gıdası, hayvan yemi ve endüstri ham maddesi olarak kullanılan bir bitkidir. Ayrıca sap ve yaprakları hayvan yemi olarak değerlendirilmekte, kâğıt yapımı ve küçük çapta hasır el işleri yapımında da kullanılmaktadır. Bu tüketim alanlarının yanı sıra çerezlik olarak da tüketilmektedir. Mısırın son yıllarda artan üretim miktarına paralel olarak yem, yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt-biyoetanol üretiminde kullanımı da artmaktadır. Türkiye mısır tüketiminde sektörel dağılıma göre en büyük pay yüzde 76 ile yem sektörüne aittir.

Ülkemiz, son dönemde mısır ithalatını ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Fransa’dan yapmaktadır.

Ülkemizde mısır hasadı, Çukurova ve Amik Ovası‘nda Temmuz sonu itibariyle başlamaktadır. TMO mısır müdahale alım fiyatını 2013 yılında 640 TL/ton, 2014 yılında 680 TL/ton, 2015 yılında 725 TL/ton, 2016 yılında 740 TL/ton olarak açıklanmıştır.

Son 9 yıllık dönemde (2009-2017) mısır müdahale alım fiyatı yüzde 64 oranında artırılmış; buna karşılık prim desteği düşmüştür. 2009 ile 2017 yıllarındaki yüzde değişim incelendiğinde; üre gübresinin fiyatı yüzde 59, 20.20.0 gübresi yüzde 102, mazot fiyatında ise yüzde 83 oranında artışlar gerçekleşmiştir; yani ticaret hadleri çiftçinin aleyhine gelişmiştir

Mısır Üretim Alanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri;

İşletmelerin küçük, çok parçalı ve dağınık olmaları nedeniyle arazi işlerliği ve verimliliğinin düşük olması ve dolayısıyla üreticilerin yeterli geliri elde edememesi,

Çiftçilerin yatırım olanaklarına ulaşma ve yapısal dönüşümü sağlama olanağından yoksun olmaları,

Tarımda vasıfsız işgücünün varlığı, Hasat sonrası depolama ve pazarlamada yetersizlik,

Mısır tarımı yapılan bölgelerde, gittikçe artan oranda bitki hastalıklarının baş göstermesi (Kuzey yaprak yanıklığı, Fusarium, Pythyum) ve zararlıların baş göstermesi (bozkurt, mısır kurdu ve mısır koçan kurdu),

Girdi maliyetlerinin yüksek olması (tarla kirası, gübreleme, yakıt giderleri), Aşırı azotlu gübre kullanımı, Fark ödemesi desteğinin düşük olması,

Üretiminin yetersizliği nedeniyle ucuz GDO`lu ürünün piyasaya girmesi, Sulama altyapısının yetersizliği, Hayvancılık sektöründe artan yemlik mısır ve silaj talebinin karşılanamaması, yüksek teknolojili kombine makinelerin kullanımının yetersizliği olarak sıralayabiliriz.

Çözüm Önerileri

Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verilmeli. Çiftçiler örgütlenme, kooperatifçilik, yatırım ve tarım danışmanlık hizmetinden yararlandırılmalı. Mesleki eğitim düzenlenmeli. Lisanslı depoculuğa ağırlık verilmeli, TMO imkânlarından daha fazla yararlanacak bir altyapı oluşturulmalı, tekelleşme önlenmelidir. Dayanıklı çeşit kullanılmalı, kültürel önlemler ve ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Örgütlenme ve kooperatifçilik geliştirilmeli, gübre ve yakıttaki vergiler düşürülmeli veya destekler arttırılmalıdır. Toprak ve yaprak analizi birlikte yapılmalıdır. Fark ödeme desteği artırılmalıdır.

Gerek ekim alanı gerekse birim alandan elde edilen verim artırılarak GDO`lu mısır ithalatı engellenmelidir. Köylerin(mahalleler) ve sulama birliklerinin sulama altyapısı güçlendirilmelidir.

Yüksek verimli silajlık çeşitler geliştirilmelidir. Ekim, toprak işleme ve gübreleme yapan kombine makinelerin kullanımı artırmak için gerekli desteklerin sağlanmalıdır.

DÜNYADA ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT, STOKLAR VE FİYATLAR

Dünya mısır üretimi dünya genelinde hem ekiliş alanlarındaki genişleme hem de verimdeki artışa bağlı olarak 2016/2017 piyasa yılında bir önceki yıla kıyasla 74 milyon ton artış göstererek 1.045 milyon ton seviyesine yükselmiştir. Söz konusu artışta en büyük pay dünyanın en büyük mısır üreticisi olan ABD`deki üretimin önceki sezona kıyasla 39 milyon ton seviyesindeki artışından kaynaklanmaktadır. 2015/16 sezonunda karlılığın azalmasına bağlı olarak ekiliş alanlarındaki düşüşün ardından bu sezon ekilişler 2,5 milyon ha genişlemiş ve buna bağlı olarak ABD üretimi 385 milyon ton seviyesine yükselmiştir. Bununla birlikte Brezilya ve Ukrayna’da üretim hem ekiliş alanlarının hem de verimin artması neticesinde rekor seviyelere yükselerek dünya genelindeki üretim artışında etkili olmuşlardır. AB’de kuraklık etkisi ile verimde gözlenen düşüş neticesinde bir önceki sezon 58 milyon tona gerileyen üretim, bu sezon ekiliş alanındaki daralmanın verimin hafifçe artmasıyla telafi edilmesine bağlı olarak önceki sezona kıyasla 2 milyon tonluk artış göstermiştir.

Dünya üretimindeki artışta en büyük paya sahip ülke, mısır verimini rekor seviye çıkaran ABD’dir. Özellikle etanol imalatçılarının mısır talebi artmış ve bu durum ABD ve Brezilya’da üreticileri ekim alanlarını genişletme yönünde teşvik etmiştir.

Dünya mısır ekim alanları, 2011 yılından beri son on yıllık ortalamanın üzerinde olup genellikle yükseliş eğilimi göstermektedir. 2016/17 döneminde mısır ekim alanlarının rekor seviyeye ulaşmıştır.

2007 yılından itibaren küresel mısır ithalatı genel olarak artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir 2015/16 sezonunda üretimin düşmesine bağlı olarak ithalatın yüzde 8 oranında arttığı fakat 2016/17 sezonunda üretim miktarındaki artış neticesinde ithalatın bir miktar azaldığı görülmektedir. Üretimdeki artışa rağmen ithalatta önemli bir azalış meydana gelmemesinin öncelikli sebebi fiyatların düşük seyretmesine bağlı olarak dünya genelindeki tüketim miktarının artmış olmasıdır.

ABD, Brezilya ve Arjantin gibi dünya mısır ihracatında önde gelen ülkeler grubuna son yıllarda mısır üretimi ve ihracatında büyük sıçramalar yapan Ukrayna da katılmıştır. 2016/17 döneminde bu dört ülkenin ihracatı, toplam dünya ihracatının yüzde 85’ini oluşturmaktadır.

 

Mısır; uluslararası piyasalarda ticareti yapılan yemlik hububat içerisinde önemli bir yere sahiptir. Mısırın toplam hububat içerisindeki payının artması beklenmektedir. Mısırın payındaki bu artış, veriminin diğer hububat türlerine kıyasla daha hızlı artması, geniş iklim bölgelerinde daha dirençli ve rekabetçi olmasını sağlayabilen yeni çeşitlerinin varlığı, yem ve bioyakıt üretiminde kullanılabilmesi sebeplerinden kaynaklanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2017, 15:37

ilkhaber


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42