İslam dini boşama hakkını niçin erkeğe vermiştir?


               İslamiyet boşanma hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma salâhiyeti, çoğu zaman hissî hareket edebilen kadına verilmesi durumunda boşamaların artması yuvaların erken yıkılması kuvvetli muhtemeldir.

               Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı, yuva yıkımı sık sık vaki olur, her öfke ve hiddet zamanında boşama kelimesini kullanacak kadın yuvayı ayakta tutamaz, yıkıverirdi. Kadının bu hissiliğindendir ki, atasözlerinde “her zaman kadında his, erkekte akıl hâkimdir” denmiş, hissîliği fazla olan tarafa boşama hakkı ilk anda verilmemiştir.

             Bununla beraber İslam kadını, bu haktan büsbütün mahrum da bırakmamıştır. Nitekim Hanefi Mezhebine göre Nikâh sırasında kadın isterse boşama hakkını isteyebilir. Bu hakta diretmesi durumunda koca vermeyecek olursa kadın bu kişi ile evlenmeyebilir.

             Erkek nikâh esnasında verdiği bu boşama hakkını sonradan pişmanlık eseri gösterip de geri alamaz. Ne söz vermişse ona sadık kalmaya mecbur ve mahkûmdur.

              Yani nikâhtan sonra ben bu hakkı geri aldım diyemez.  Verilen bu boşama hakkı da üç boşamadan erkek açısından bir şey eksiltmez.  İki taraftan ister kadın ister erkek fark etmeksizin boşamayı veren nikâhı düşürmüş olur. Aynı zaman da kaç talak verilirse o kadar sayı üç talaktan düşmüş olur.

 

Alış verişte vade farkı koymak faiz midir?

     Bir malı peşin fiyatına satmak nasıl caiz ve makul ise veresiye fiyatına zamlı satmak da öyle câiz ve makuldür.  Zira veresiye satışta malın karşılığı olan bedel bir kaç ay geciktirilmektedir.  Diğer bir ifade ile uzatılmaktadır. Dolayısıyla vade uzayınca malı satanın bir zararı söz konusu olmaktadır. Bu zararını telafi etmek için malın fiyatını bir miktar yükseltmesinde dinen bir sakınca yoktur.

     Ama bunu yaparken iki tarafta peşin fiyata mı yoksa vadeli fiyata mı anlaştıklarını alış veriş esnasında söylemeleri ve bunun üzerinde anlaşmaları gerekir. Şayet böyle olmazsa o zaman bu alış- veriş geçersiz olur.

 

Mezhebin anlamı nedir?

       Dini bir kavram olarak mezhep, kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip itikadi ve ameli doktrin manasına gelir. Mezhep kurucusu olan imamlar veya müctehidler hüküm çıkarma metotlarını belirleyen kimselerdir.

       Usul farklılıkları ile bunlara dayalı olarak ortaya çıkan hükümlerdeki farklılıklar mezhepleri oluşturmuştur. İslam literatüründe mezhepler itikadı mezhepler ve ameli (fıkhi) mezhepler olmak üzere ikiye ayrılır.

        Ehl-i sünnet olarak itikad mezhepleri Maturidi ve Eş'aridir. Fıkıh mezhepleri olarak da günümüzde Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki... varlığını korumaktadır.

 

Günün Ayeti

“Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin, hesapsızca bol bol verilir.”

(Zümer: 39/10)

 

Günün Hadisi

Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır.

Buhârî, Zekât 50

 

Günün Sözü

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.

 Goethe

 

Günün Duası

Allah’ım bugün kusur ve ayıplarımızı ört

 

Bunları biliyor muyuz?

Hicr-i Kâbe Nedir? 

Kâ'be'nin kuzey-batı duvarı ile Hatim arasındaki boşluğa denir. Buraya Hatîra ve Hicr-i İsmail de denir. Burada namaz kılıp dua edilir, fakat kıble olarak buraya karşı namaz kılınmaz. Hz. İbrâhim ile oğlu İsmail'ın yaptığı Kâ'be binası bu kısmı da içine alıyordu. Yapılan tamirde bu kısım inşaat malzemesi yetmediği için Kâ'be dışında bırakılmıştır. Bu boşluk Hatîm adı verilen yarım daire şeklinde bir duvar ile çevrilidir. Tavaf bu duvarın dışından yapılır.

 

Günün Nüktesi

Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey…

     Süfyan İbnu Abdillah anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü bana uyacağım bir amel tavsiye et!" dedim.

      Hz. Peygamber bana şu cevabı verdı:

"Rabbim Allah'tır de, sonra da doğru ol!"

    "Ey Allah'ın Resûlü. Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?"

      Diye sordum.

      Eliyle dilini tutup sonra:

 "İşte bu diye cevap verdi.”

YORUM EKLE