Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir?

Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir?

     Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması, dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak Hz. Peygamber ’in teşvik ettiği hususlardandır Buna göre, başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabilir.

     Erkeğin saçını, siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caiz ise de siyah renge boyaması dinen uygun görülmemiştir.

     Kadınlar için ise bir sınırlama yoktur. Kadın, saçını istediği renge boyatabilir; kına sürebilir.

     Boya, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturup suyun temasına engel olmadıkça guslü ve namaz abdestini de engelleyici bir unsur değildir.

 

Namazda dalmak namaza zarar verir mi?

     Namazda düşünceye dalmak namaza zarar vermez. Ancak namazın manevi ortamından kopup düşünceye dalamak namazın ruhuna aykırıdır. Bu dalma da bazı durumlarda sehiv secdesi gerektirmektedir.      

      Hanefi mezhebine göre namazda ara verme sehiv secdesi gerektiren durumlardandır. Bu genelde namaz içinde uzunca bir süre tereddüt ve düşünme şeklinde olur. Uzunca bir müddet düşünme veya düşünmenin uzaması, ortalama olarak bir rükün eda edilecek kadar sürenin, bir rükün veya bir vâcibi eda etmeksizin, bir şey yapmaksızın geçirilmesi demektir.

 

Sarhoşluk veren her şey haram mıdır?

    Sarhoşluk veren her şey İslam hukukuna göre içki hükmündedir.  İslam fıkhına göre bütün içkiler haramdır, çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.

    Peygamber Efendimiz bu hükmü ilan ederken, içkinin hangi maddeden yapıldığına bakmamış, ancak neticedeki tesirine yani sarhoş edişine dikkati çekmiştir. İnsanlar arasındaki ismi ne olursa olsun ve hangi maddeden yapılırsa yapılsın, sarhoş eden her şey içkidir. Buna göre bira ve benzeri içecekler haramdır.

       Bal, darı, arpa ve benzeri maddelerin mayalanmasından elde edilen içki hakkında Hz. Peygamber’e soru sorulmuş, O da özlü ve kapsamlı bir ifadeyle: “Sarhoş eden her şey içkidir. Her içki de haramdır” buyurmuştur. Başka bir hadiste de: “Çoğu sarhoş eden şeyin, azı da haramdır” buyurmaktadır.

    Kısaca İslam fıkhına göre sarhoşluk veren her madde az olsun çok olsun haramdır. Her Müslüman’ın bu illetin imalından, alım satımından ve içiminden uzak durması gerekir

 

Namazlar birleştirilerek kılınabilir mi?

          Belirli şartlar taşıyan her Müslüman’a günde beş vakit namaz farzdır. Her namaz kendi vakti içinde eda edilmek üzere farz kılınmıştır.

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: "Namaz müminler üzerine belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılınmıştır" buyrulmaktadır.

          Buna göre normal şartlar içinde her namazın vaktinde kılınması gerekir. Ancak kişinin geçerli bir mazereti olması durumunda cem ederek kılabilir.

          Cem ise, iki namazı birleştirmek anlamına gelen bir tabir olup öğle ve ikindi namazlarının öğle veya ikindi vaktinde: akşam ile yatsı namazlarının akşam veya yatsı vaktinde birlikte kılınmasını ifade eder.

           Bir çok hadiste; özellikle seferi iken öğle ile ikindi,akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılınabileceği buyrulmaktadır. Öyle ki Hz. Peygamber İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadise göre: "Tebük seferinde öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek kıldı"

           Binaenaleyh öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazları, geçerli bir mazerete dayanmak (sefer gibi) kaydıyla  hem takdir hem de tehir biçiminde cem edilerek bir arada kılınabilir.

            Şafii, Maliki, Hanbeli bilginleri bu görüşteyken Hanefi mezhebinin imamları bu görüşü paylaşmamıştır. Onlara  göre iki namazı bir vakitte kılma ancak hac döneminde Müzdelifede olur.

 

Günün Ayeti

Birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin...

Bakara 2/188.

 

Günün Hadisi

“İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la kö­rük çe­ken in­san­lar gi­bi­dir. Misk sahibi ya sa­na ko­ku­sun­dan ik­ram eder ve­ya sen on­dan sa­tın alır­sın. Kö­rük çe­ke­ne ge­lin­ce; o, ya se­nin el­bi­se­ni ya­kar, ya­hut da onun pis ko­ku­su sa­na si­râ­yet eder.”

Bu­hâ­rî, Bu­yû, 38.

 

Günün Sözü

Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz.

Napoleon

 

Günün Duası

Allah’ım kaybedeceğimiz imtihanlara bizi tabi tutma.

 

Bunları biliyor muyuz?

Sütre nedir?

Önünden insan veya hayvanların geçmesi muhtemel olan açık bir yerde namaz kılan kişinin önüne değnek veya başka bir cismi koyması demektir.

 

 

Günün Nüktesi

Allah’ın Kulunu Sevmesi…

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

 Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrâil’e:

“Allah filanı seviyor, onu sen de sev!” diye emreder.

 Cebrâil de o kulu sever, sonra gök halkına:

– Allah filanı gerçekten seviyor; onu siz de seviniz! diye hitâbeder.

 Göktekiler de o kimseyi severler.

 Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır.

Allah Teâlâ bir kula buğzettiği zaman da Cebrâil’e:

– “Ben, filanı sevmiyorum, onu sen de sevme!” diye emreder. Cebrâil de onu sevmez. Sonra Cebrâil gök halkına:

– Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin, der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekilerde o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır.

Buhârî, “Bedü’l-halk”, 6.

 

YORUM EKLE