2 Grup Elektrik Malzemesi Satın Alınacaktır.

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ

2 Grup Elektrik Malzemesi Satın Alınacaktır.

2 Grup Elektrik Malzemesi Satın Alınacaktır.


TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2013/55529

1 - İdarenina) Adresi

:

Beyazevler Mah. Seyhan Barajı İçi 01150 Çukurova/ADANA

b) telefon ve faks numarası

:

3222310151 – 3222312125

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

toroslar-1@toroslaredas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

:


a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İşin niteliği, türü ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

3- İhalenin

:


a) Yapılacağı yer

:

TOROSLAR EDAŞ Şirket Müdürlüğü 1. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

13.05.2013 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, kuruluşu, pay durumu ve ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4 İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar
4.1.5 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8 Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle teklif verebilir.
4.1.9 İhale şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
4.2 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1 İsteklilerin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı konusunun belirlenebilmesi için aşağıda yazılı belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri, teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.2.2.. Söz konusu malzemelerden TEDAŞ-MYD Teknik Şartnamesi olanların Teknik Şartnamede “Teklifle birlikte verilmesi istenilen belgelerin” teklifle birlikte sunulmaları zorunludur.
5. İhale dokümanı, TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş Şirket Müdürlüğü Beyazevler Mah. Seyhan Barajı içi 01150 Çukurova/ADANA 2. kat Özel Büro adresinde görülebilir ve her grup 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman satış bedelinin önceden İdarenin Vakıfbank Abidinpaşa/ADANA şubesi nezdindeki TR20 0001 5001 5800 7285 7872 43 no.lu hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese ödemeli olarak gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler ihale saatine kadar TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş Şirket Müdürlüğü Beyazevler Mah. Seyhan Barajı içi 01150 Çukurova/ADANA adresine verilebileceği gibi iadeli posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
8.
Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Grup bazında kısmi teklif verilecektir. Her bir grup ayrı ihale olarak değerlendirilecek olup; grup içerisindeki kalemlere kısmi teklif verilemez.

9. İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilmeyecektir.
10. Bu ihalede geçerli para birimi Türk Lirası’dır.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
14. Bu ihale (ceza ve yasaklarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla, bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.


Ek: Malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilecektir. Tüm malzemelerin üzerine idarenin belirleyeceği şekilde kare barkod uygulaması yapılacaktır.

Grup 1

SIRA NO

MALZEME ADI

BİRİM

TOPLAM

1

400W YB Na Buharlı Dıştan Ateşleyicili Lamba

Adet

5000


Grup 2

SIRA NO

MALZEME ADI

BİRİM

TOPLAM

1

31,5kV 200kVAR Kondansatör Ünitesi

Adet

36

2

31,5kV 300kVAR Kondansatör Ünitesi

Adet

12

3

34,5kV 600 (3x200)kVAR Kondansatör Üniteleri ve Komple Bankı

Adet

2

4

34,5kV 1200 (3x400)kVAR Kondansatör Üniteleri ve Komple Bankı

Adet

4

5

15,8kV 200kVAR Kondansatör Ünitesi

Adet

12

6

20A Patlamalı Sigorta

Adet

150

7

25A Patlamalı Sigorta

Adet

150

8

36kV 51cm 25A Optik Göstergeli Sigorta Buşonu

Adet

100T.C.

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

BASIN ADN- 1484

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 1970, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2