GİYİM KUŞAM SATIN ALINACAKTIR

ADANA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

GİYİM KUŞAM SATIN ALINACAKTIR

GİYİM KUŞAM SATIN ALINACAKTIR

ADANA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ


Giyim Kuşam alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır


İhale Kayıt Numarası: 2013/ 67523


1- İdarenin

a) Adresi: Yeşiloba mahallesi 46180 sokak No:25 / 1 SEYHAN / ADANA

b) Telefon ve faks numarası: 322 427 25 07 – 322 427 25 09

c) Elektronik Posta Adresi: adanasevgievleri@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Teslim yerleri: Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No: 25 / 1 Seyhan / ADANA


c) Teslim tarihi: İdare, teslim tarihlerini de belirtecek şekilde ihtiyaca göre düzenlenmiş teslimat programlarını yükleniciye bildirecektir. Bu programlarda her teslimat konusu Giyim-Kuşam Malzemelerini özel dikim kıyafetleri hariç en geç 3 (üç) iş günü içerisinde idareye teslim edilecektir. Bu tarihten sonra o teslimat için teslim edilecek Muhtelif Giyim-Kuşam Malzemeleri geç teslim edilmiş sayılacaktır. Bu gecikme 1 (Bir) takvim günü geçmeyecektir. Teslim edilen malların bedelleri ay sonlarında fatura edilecek, Ödenek dahilinde ödemeler yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No: 25/1 Seyhan / ADANA

b) Tarihi ve saati: 05.06.2013 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tüm ürünlerin numunelerini teklif mektubu ekinde, Ek-2 tabloda belirtilen tutanağa uygun ihale sıra numarası, firma adı numune üzerinde belirtilerek teslim edilecektir. Numune getirmeyen veya eksik teslim eden veya teknik şartnameye uygun olmayan numune sahibi istekli firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen ürün numuneleri kuruluş idaresinin onayına sunulacak verilen numune kuruluş idaresinde kalacak ve ürünler bu numuneye uygun getirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No: 25/1 Seyhan / ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Yeşiloba Mah. 46180 Sokak No: 25/1 Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN ADN-  1805
Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 1970, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2