Meralar…

Hayvancılık, insanın dengeli beslenmesi için gerekli olan et ve süt gibi temel ürünlerin üretilmesi ve aynı zamanda geniş iş sahası yaratması bakımından tüm dünyada önemsenen bir sektör olarak görülmektedir.

Hayvancılık sektörü için ise meralar çok önemlidir. Çünkü her alanda olduğu gibi hayvancılıkta da girdi maliyetlerinin yüksek olması, üreticiler için büyük yük oluşturmakta ve hal böyle olunca da üretimden kaçılmaktadır.

İnsan bir iş yapmaya karar verirken önce onun kendisine olacak maliyeti hesaplar ve eğer gelir ile gideri çıktıktan sonra kendisine bir kazanç kalıyorsa o işi yapmaya girişir. Sonuçta iş yapmanın amacı zaten kazanmaktır.

İşte meralarımız da hayvancılık için bu bağlamda çok önem taşıyan önemli unsurlardır. Hayvancılık yapan bir kişi tamamen kapalı mekanda tamamen endüstriyel yem kullanarak iş yapacaksa maliyeti de çok yüksek olacaktır. Bu durum da getirisini azaltacak ve belki o işi yapaktan vazgeçecektir.

Çünkü yem giderleri hayvancılığın bazı dallarında toplam işletme giderlerinin yüzde 70’ine kadar çıkmaktadır. Mera şartlarında yapılan hayvancılık her zaman karlı bir hayvancılıktır. Bu nedenle hayvan beslemede önemli bir yeri olan çayır ve meralar çok büyük önem taşır.

Hayvancılık zorunlu ihtiyaç malı üretmesi ve bu mallara ilişkin sürekli talebinin bulunması, sanayi ve hizmetler sektörüne girdi sağlaması bakımından da çok önemlidir.

Geçmiş yıllarda gıdada kendi kendine yeten ülkeler arasında yer alan ülkemiz son yıllarda üretimden uzak kaldığından bazı ürünleri ithal etmek zorunda kalmıştır.

Dünyada her geçen gün artan gıda ihtiyacı ile birlikte son yıllarda bütün gelişmiş ülkelerde hayvansal üretimin toplam tarımsal üretim içindeki payı giderek artarken ülkemizde ise böyle bir artış sağlanamamıştır. Ayrıca hayvancılık tarım sektörleri arasında katma değer yaratma imkanı en fazla sektördür diyebiliriz.

Bugün Türkiye'de 45 milyon küçükbaş ve 18 milyon civarında da büyükbaş hayvan var. Ülkemizin 23,2 milyon hektarını tarım alanlarımız oluşturmakta ve 4,6 milyon hektarını da çayır ve mera alanlarımız oluşturmaktadır. Adana’da ise mevcut çayır-mera alanımız 48 bin 970 hektardır. Ayrıca 265 bin 430 adet büyükbaş ve 807 bin 900 adet küçükbaş hayvan varlığına sahiptir.

Aslında ülkemiz, farklı iklim yapıları, değişik tür ve ırktan çeşitli hayvan varlığı ve halen büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşayan nüfusu ile hayvancılık konusuna ayrı bir önem vermesi gerekir. Bunun sürdürülebilirliği de meralar ile daha rahat olacaktır.

Bu nedenle çayır ve meraların zamansız, aşırı ve düzensiz otlatılması engellenmeli, ıslahı üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Meraların tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları bitirilerek münavebeli otlatmaya geçilmelidir.

Ekim nöbeti içerisinde yem bitkilerine yer verilmelidir. Anız atıkları kesinlikle yakılmamalı, hayvan yemi olarak değerlendirilmelidir. Sertifikalı yem bitkisi tohumu için verilen teşviklere devam edilmelidir.

Son dönemlerde hayata geçirilen Mera Islah ve Amenajman Projesi üzerinde durulmalı ve ileriye dönük daha da geliştirilmelidir.

Evet. Hayvancılık geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemini devam ettirecektir. Ülkemizin bu konudaki avantajını kullanmalı ve insanlarımıza yeni istihdam alanları yaratmalıyız.

YORUM EKLE