Nişanlılar bir odada baş başa kalabilirler mi?

 

     Yanlarında üçüncü bir kimse bulunmaksızın nişanlıların bir odada baş başa kalması caiz değildir. Çünkü bunlar nişanlı olmakla beraber daha nikahlanmış sayılmazlar nikah olmadığından da her ne kadar nişanlı olsalar da hala yabancı iki kişi gibiler.

 

      Bundan dolayı nişanlılar tek başlarına kapalı bir yerde durmamalı ama yanlarında üçüncü bir kimse olması halinde ise bir sakınca yoktur.

 

 

 

Hz. Peygamber döneminde neden mezhepler yoktu?

 

    Mezheplerin ortaya çıkışı, dini sebeplere dayanmaktadır. Peygamber döneminde dini konularda bir ihtilaf söz konusu değildi. Çünkü bir problem olduğunda Hazreti Peygamber'e sorularak çözümleniyordu.  Peygamberden sonra, sahabe ve tabiun döneminden itibaren görüş ayrılığı başlamış asr-ı Saadetten uzaklaştıkça da bu ihtilaflar çoğalmıştır. Bu görüş ayrılıklarının belli bir nedenleri vardı.

 

-Kitap ve sünnette geçen bazı kelime ve cümlelerin farklı anlaşılması ve yorumlanması

 

-Sözün hakikat veya mecaz anlamlarına çekilebilmesi

 

-Hadislerin bilinmemesi, hadislerin sıhhat derecesi ve ölçüsü konusundaki farklı anlayışlar.

 

-İctihat usul ve gücünün farklılığı

 

-Sosyal ve tabii çevrenin tesiri... gibi.

 

      Bu sebeplerden kaynaklanan görüş ayrılıkları bulunmakla birlikte, müctehid imamlar devrine kadar mezheplerden söz edilmemektedir. Hemen hemen her yerleşim merkezinde birçok âlim ve müctehid bulunmakta, soruları cevaplandırmaktaydılar.

 

      Fakat bunlara nisbet edilen bir mezhep yoktu. Bu devirde, fıkhın ve fıkıh usulünün tedrin edilmesi, nazari konularda ictihad edilmeye başlanması, fıkıh mekteplerinin teşekkül ederek münazara ve münakaşaların başlaması gibi sebeplerle mezhepler ortaya çıkmış, bir çok ameli mezhep ya da düşünce sistemi ortaya çıkmıştır.

 

     Bu mezheplerin büyük bir bölümü, taraftar bulamadığı için zamanla yok olmuştur. Ancak Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli... gibi büyük mezhepler varlığını günümüze kadar korumuştur.

 

         Bütün bu büyük mezheplerin çıkış noktası ve kaynağı aynı olduğundan hak olan bu mezheplerden herhangi birine uyabiliriz. Tabi o geri kalan hak mezheplere de sanki başka bir din, ya da rakip bir mezhep veya düşmanmış nazarı ile bakmamak lazım.

 

 

 

Başta takke olmadan kılınan namaz geçerli olur mu?

 

        Takke takmak namazın farz veya vaciplerinden değildir. Takke takmak Hz. Peygamberin sünnetidir. Sünnet olduğundan da takkesiz kılınan namaz, farzları ve vacipleri yerine getirilmişse geçerlidir.

 

        Ama takkesiz kılındığından takke ile kılınan namazdan daha az bir sevap alınır. Daha fazla sevap almak ve Hz. Peygamberin sünnetini yaşatmak için kişi takke ile namaz kılmaya çalışmalıdır.

 

 

 

Müslüman bayanın dinen kimlerle evlenmesi caizdir?

 

     Müslüman bir kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Gayr-i Müslim olan erkek ehl-i kitap bile olsa yani Yahudi veya Hıristiyan da olsa Müslüman kadının onunla evlenmesi dinen mümkün değildir. Müslüman kadın ancak Müslüman erkekle evlenebilir. Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen:  "Müşrik erkeklere de, onlar iman edinceye kadar mü'min kadınları nikahlamayın."(Bakara,222 ) buyurmaktadır.

 

     Allah’ı Rab olarak kabul eden, İslâmı din olarak benimseyen, Hz. Muhammedi Peygamber olarak bilen ve Kur'an'ı da yol gösterici olarak kabul eden bir kadının İnançsız veya ehl-i kitaptan biriyle evlenmeyi kabul etmesi mümkün değildir ta ki erkeğin iman edip Müslüman oluncaya kadar.

 

 

 

Şoklanarak kesilen hayvanların eti helal mi?

 

       Aslolan hayvanın normal yollarla kesilmesidir. Ama hayvanı elektroşok yöntemi ile de kesmek caizdir. Tabii bu kesimin caiz olması için şoklanan hayvanın kesilmeden önce ölmemiş olması gerekir. Yani şoklama hayvanı bayıltmalı fakat öldürmemelidir.

 

       Eğer hayvan henüz kesilmeden elektrik yüzünden ölürse murdar/leş hükmüne girer ve yenilmesi haram olur. Böyle bir durum yoksa Şoklanarak kesilen hayvanın etini yeme de bir problem yoktur.

 

 

 

Günün Ayeti

 

Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek.

 

 

 

Günün Hadisi

 

Dikkat! Kuşkusuz ki insanda bir organ vardır. Eğer o iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozuk olursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir!

 

 

 

Günün Sözü

 

İnsan geri alamayacağı hiçbir şeyi yapmamalıdır.

 

Stalker

 

 

 

Günün Duası

 

Rabbimiz, peygamberlerinle bize va'd ettiklerini ver. Kıyamet gününde yüzümüzü kara çıkarma! Şüphesiz Sen, sözünden caymazsın!»

 

 

 

Bunları biliyor muyuz?

 

MEHİR neye denir?

 

Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir.

 

 

 

Günün Nüktesi

 

Beş şeyi unutarak beş şeyi sevmek

 

Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: Öyle bir gün gelecek ki, ümmetim beş şeyi unutarak beş şeyi çok sevecektir:

 

1- Dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklardır.

 

2 - Malı sevecekler, fakat hesabını nasıl vereceğini unutacaklar,

 

3 - Köşkleri, lüks evleri sevecekler, mezarları unutacaklar,

 

4 - Günahları sevecekler, tövbeyi unutacaklardır.

 

5 - Nefislerini sevecekler, ALLAHI unutacaklar.

YORUM EKLE