Trafik kazasından dolayı mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir?

Trafik kazasından dolayı mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir?

     Tedbirsizlik ve dikkatsizlik gibi bir hata sonucu herhangi bir kişinin ölümüne sebep olan kişi, ölenin yakınlarının talep etmesi halinde, diyet (kan parası) ödemekle yükümlü olur.

      Dolayısıyla böyle bir olaydan dolayı mahkemenin takdir ettiği tazminatı (kan parasını), ölenin yakınlarının alması caiz ve alınan para helaldir.

 

Akrep yılan gibi hayvanları öldürmek caiz mi?

       Öncelikle şunu söyleyelim ki İslam her canlının hayatını muhafaza etmeyi amaçlamaktır. Hayvanların hayatı da bunlardan birisidir. Onun için eğer hayvan insana zarar veriyorsa ve başka da bir çözümü yoksa (yılan gibi) insan kendini koruyabilmek için o hayvanı öldürebilir.    

       Ama hayvan insana zarar vermiyorsa (kedi gibi)  bu hayvan insana zararlıdır diyerek öldürmek uygun değildir.

        Dolayısıyla bir hayvanı öldürebilmenin ölçüsü o hayvanın bize açık bir zararı olması ve öldürmeden başka bir çare olmadığı durumlarda öldürebiliyoruz.

 

Bir mezara iki cenaze koymak caiz mi?   

  Normal şartlarda bir kabre, yalnız bir cenaze defnedilir. Önce defnedilmiş olan cenaze, tamamen çürüyüp toprak haline gelmedikçe, bir zaruret olmaksızın kabrin açılması ve bu kabre ikinci bir cenazenin defni caiz değildir. Cenaze çürüyüp toprak haline geldikten sonra ise, aynı kabre başka bir cenaze defnedilebilir.

       Bu cenazelerin karı-koca veya akraba olup olmaması şart değildir. Daha önce konulan cesedin çürüdüğü zannıyla açılan kabirde eğer çürümemiş bazı kemikler vb. şeyler bulunuyorsa bu takdirde bunlar bir kenara çekilip araya topraktan bir set yapmak suretiyle ikinci cenaze defnedilebilir (Mevsıli, el-İhtiyar, Kahire, 1951, I, 96-97).  

      Ama yine de bir zaruret veya ciddi bir gerekçe yoksa bir cenaze başkasının üzerine koyulmamalıdır.

 

Kur'an'da yer alan kıssalar kimden söz eder ve ne gibi hikmetleri var?

       Kur'an'da yer alan kıssaların bir kısmı, peygamberler, onlara iman edenler ve onları inkâr eden kafirlerle ilgilidir.

       Bir diğer kısım, başlarından ibretli olaylar geçen fertler ve çeşitli gruplarla alâkalıdır. Yüce Allah onların bu kıssalarını bize nakletmiştir. Hz. Meryem, Hz. Lokman Zulkarneyn, Karun, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Fil, Ashab-ı Uhdûd ve daha başka kıssalar gibi.

      Bir başka kısım, da Hz. Peygamber döneminde meydana gelmiş birtakım olaylar ve kimselerle ilgilidir. Bedir, Uhud ve Ahzab gazveleri, Kureyza oğulları, Nadir oğulları gazveleri, Zeyd b. Harise, Ebu Leheb ve başka kimselere ait kıssalar gibi.

      Kur’ân-ı Kerim'deki kıssaların oldukça büyük, pek çok hikmetleri vardır. Bunların bazıları şunlardır:

       1. Yalanlayanları cezalandırmak suretiyle Allah'ın adaletinin açıklanması. Çünkü Allah’u Teala, Kur’an’ı- Kerim’de yalanlayıcılar hakkında mealen: "Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi nefislerine zulmettiler. Rabbinin emri gelince Allah'ı bırakıp da tapındıkları ilâhları onlara bir fayda sağlamadı." (Hud, 11/101) diye buyurmaktadır.

       3. Mü'minleri mükâfatlandırmak suretiyle Allah'ın lütfünün açıklanması. Nitekim Allah’u Teala, Kur’an’ı- Kerim’de mealen: "Biz üzerlerine ufak taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Lut’un ailesi müstesnâ. Onları seher vaktinde kurtardık. Tarafımızdan bir nimet olmak üzere (bunu yaptık). İşte şükredenleri biz böyle mükâfatlandırırız." (Kamer, 54/34-35) buyurmaktadır.

       4.  İnkar edenlerin efendimize yaptıklarına karşı Hz. Peygamberimizin teselli edilmesi. Öyle ki Allah Kur’an-ı Kerim’de mealen  şöyle buyurmaktadır:

 "Eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Peygamberleri onlara apaçık delillerle (mucizelerle), sahifelerle ve nur saçan kitaplarla gelmişti. Sonra kâfir olanları yakaladım. Şimdi onlara azabım nasıldır!?" (Fâtır, 35/25-26)

      5. Mü'minlerin iman üzere sebat etmeleri ve imanlarını arttırmaları için teşvik etmek. Çünkü mü'minler kendilerinden önce geçen mü'minlerin kurtulduklarını ve cihad ile emrolunanların ilâhî yardıma mazhar olarak zafere eriştiklerini öğrenmiş bulunuyorlardı.

     6. Kâfirleri küfürlerini sürdürmekten sakındırmak. Allah, bu hususta Kur’an’ı- Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır:

"Acaba onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin âkıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları toptan helâk etmiştir. Kâfirlere de onların (âkıbetlerinin) benzerleri vardır." (Muhammed, 47/10)

      7. Hz. Peygamber 'in risaletini ispatlama. Çünkü geçmiş ümmetlere dair haberleri ancak yüce Allah bilir.  Nitekim  Allah’u Teala, Kur’an’ı- Kerim’de mealen   şöyle buyurmaktadır:

“Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onları bundan evvel ne sen biliyordun, ne de kavmin." (Hûd, 11/49)

 

 

Günün Ayeti

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

(A’râf, 7/36)

 

Günün Hadisi

"Biriniz dua ettiği zaman, Allah’a hamd ve övgü ile başlasın, sonra Peygambere salât etsin, sonra dilediği duayı yapsın”  

(Tirmizî, De’avât, 66.)

 

Günün Sözü

Kanaatkârlık, fakiri zengin, tamahkârlık ise zengini fakir yapar.

 

Günün Duası

Allah'ım ruhumuza huzur, bedenimize sağlık nasip eyle.

 

Bunları biliyor muyuz?

Fıkıh Nedir?

Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

 

Günün Nüktesi

Arkadaş üç çeşittir...

Abbasi Halifesi Me'mun şöyle demiştir:

Birincisi gıda gibidir. Zaruridir, ona her zaman ihtiyaç duyulur.

Diğeri ilaç gibidir. Gerektiği vakit ihtiyaç duyulur.

Üçüncüsü ise hastalık gibidir. Kendisine asla ihtiyaç duyulmaz.

Bu üçüncü tip kişilerle kul imtihan halindedir. O öyle biridir ki ne ünsiyet kurulur ne de ondan faydalanılır. Birincisi ise Allah Teâlâ tarafından kuluna ihsan edilen bir nimettir.

 

YORUM EKLE