T.C.
ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2022/215 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/215 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili, Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi Şehit Hacı İsmail Mevkii, 257 Ada, 20 nolu parsel Arsa niteliğinde taşınmazdır. Taşınmaz borçlu adına 31/48 hisse ile kayıtlıdır. Değerlemesi yapılan arsa, Abidinpaşa Caddesinin 30 mt kuzeyinde, Cemal Gürsel Caddesinin 65 mt doğusunda, Saydam Caddesinin 480 mt batısında, Çakmak Caddesinin 190 mt doğusunda, İnönü Caddesinin 390 mt güneyinde ve Turhan Cemal Beriker Bulvarının 530 mt güneyinde şehrin merkezi ve iş yerlerinin ağırlıkta olduğu bir bölgesinde bulunmaktadır. Toplam 2 hissedarlı 139,00 m2 lik arsada borçlu hissesi (31/48) 89,77 m2 olmaktadır. Arsa imar durumu Seyhan İlçe Belediyesinden alınan bilgilere göre Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarının koruma Bölge Kurulu' nun 04.03.2016 tarih ve 6105 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde ''imar yolu'' fonksiyonundadır. Parsel zemini prefabrik kilitli beton parke taş ile kaplanmıştır. Kuzey ve güney cephelerinde kargır binalar bulunmaktadır. Taşınmaz hisseli olduğundan teslimi yapılmayacaktır.
Adresi : Tepebağ Mahallesi 27005 Sokak 257 Ada 25 Parsel Seyhan/Adana
Yüzölçümü : 139,00 m2
İmar Durumu : Adana Kültür ve Tab.Var. Kor.Böl. Kurulu' nun 04.03.2016 tarih ve 6105 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uyg. İmar Planı sınırları içerisinde imar yolu fonksiyonunda yer almakta
Kıymeti : 538.625,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: (Tapu kaydındaki gibidir) Taşınmaz üzerinde 10/08/2016 tarih ve 34628 yevmiye nolu Adana Kültür varlıklarını koruma bölge müdürlüğü 11/05/2016 222 sayılı yazıları gereğince 3.derece arkeolojik sit alanı sınırı beyanı mevut olup, Kurumdan gelen cevabı yazıda "Seyhan Kentsel Sit Alanı sınırlarındakalanAdanaili,Seyhanilçesi,TepebağMahallesi,özelmülkiyeteait,257ada20nolu parselin satışında 2863 sayılı Yasa kapsamında sakınca bulunmamaktadır. Ancak parsel üzerinde izinsiz herhangibirinşaivefizikimüdahaledebulunulmamasıve2863sayılıKültürveTabiatVarlıklarını Koruma Kanunu kapsamında hareket edilmesi gerektiği hususunun alıcılara bildirilmesi" hususu ilgililere ihtar olunur. Ayrıca taşınmazı alan yeni ihale alıcısına bu beyanla birlikte tescil olunacaktır.
 

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 13:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01889415