İLAN

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Belediyemizin mülkiyetinde veya yetki sorumluluğunda bulunan yukarıda İlçesi, ,Mahallesi,  ada no, parsel no, hissesi, yüzölçümü, cinsi/kullanım amacı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile sıra numarası 23.sıradaki ve 31-53. sıradaki ve 60-61. Sıradaki ihaleler 1 (Bir) yıl süreyle; 66. sıradaki ilan listesindeki ihale 2 (iki) yıl süreyle diğerleri 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmek üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonuna yapılacaktır.

2- İhale, Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatler de yapılacaktır. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler ilanda belirtilen belgeleri ibraz etmek zorundadır.

3- İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

4- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.

5- İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

6- İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:

A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Nüfus Cüzdan Sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,

c) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. ( noter tasdikli )

ç) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,

d) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

f) İhaleye girenlerin ve sahibi ya da ortağı olduğu firmaların/ şirketlerin belediyemize vadesi geçmiş vergi, resim, harç ve muaccel borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak Belediyemize borcu yoktur belgesi,

g)Eski kiracıların ihaleye talipli olması halinde elektrik ve su borcunun olmadığına dair İlgili Kurumdan yazı.

ğ) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz.

h) İhaleye teklif verenlerin, cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı,

ı) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

B)Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

a) Yetki belgesi

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (2023 yılı içinde alınmış) belge,

ç) Tüzel kişilerin vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri

d) Ayrıca, (6.A.c, 6.A.ç, 6.A.d, 6.A.e, 6.A.f, 6.A.g,6.A.ğ, 6.A.h ve 6.A.ı) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

7- İlan Listenin 24. sıradaki ihale konusu belirtilen belgelere ek olarak ihaleye girecek taliplilerin 6.Maddede belirtilen Kent Mobilyaları işletmesi işini (CLP, Megalight, Bilboard, Megabard, Otobüs Durakları, LED) son beş yıl içerisinde en az 2 yıl yaptığına dair iş bitirme durum belgesi. ( Ortak girişim halinde ortaklardan en az birinin bu koşulları sağlaması yeterlidir.)  Belgesine sahip olmak ve ibraz etmek zorundadır. Ayrıca, İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK’dan alınmış ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu ve SGK borcu olmadığına daire belge, (Borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belgelerin 01.09.2023- 06.09.2023 tarihleri arasında alınması)

8- İlan Listesinin 62. sıradaki ihale konusu İş sportif faaliyet olduğundan ihaleye girecek taliplerin ayrıca 6. Maddede belirtilen belgelere ek olarak spor kulübü olduğuna dair belge, İlgili federasyona güncel branş ve antrenör tescilini yaptırmış olduğuna dair 2023 yılında alınmış belge ve İlgili branşta en az 2. Kademe sahip antrenör veya bronz cankurtaran belgesine sahip olmak üzere ibraz etmek zorundadır.

9- İlan Listenin 63. Sırasındaki ihale konusu iş Kır Düğün salonu için ihaleye girecek taliplilerin ayrıca 6. Maddede belirtilen belgelere ek olarak; Adana Düğün Salonları Derneğine kayıtlı olmak ve Genç Girişimci olduklarına dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.

10- İlan Listenin 66. Sıradaki ihale konusu iş Go-kart pist işletmeciliği olduğundan ihaleye girecek taliplilerin ayrıca 6. Maddede belirtilen belgelere ek olarak; Go-Kart Pisti alanında kullanılacak go-kartlar en az 10 adet olacak şekilde işletme sahibinin/kiracının öz malı olduğuna dair belge ile Kiracı/İşletme sahibi Go-Kart Pisti alanında ulusal ve uluslararası profesyonel yarış hizmetleri ve yarış organizasyonları yapabilecek yeterliliğe sahip olduğuna dair TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu)  onaylı belgeyi ibraz etmek zorundadır. (İşletme bünyesinde ileri sürüş eğitimi sertifikası ve profesyonel lisanslı eğitmen bulundurmalıdır.)   

11- İlan listesinin 68. sıradaki İhale konusu iş Zipline işi için ihaleye girecek taliplilerin ayrıca 6. Maddede belirtilen belgelere ek olarak;   

Zipline tesisine ait ihaleye girecek taliplilerin DSİ’den tesis kurulum izin belgelerini almak ve ibraz etmek zorundadır.

12- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Açık Arttırma ihalesine bizzat katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihaleye girebilme şartlarını taşıyan belgelerle birlikte ihale saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

13- İhale ile ilgili şartnameler bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü) temin edilebilir.

14- İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi Web sayfasında İlan, Duyurular ve İhale  (https://www.adana.bel.tr/)  görülebilir.

15- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01877273