İLAN

ADANA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

A- TOROSLAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

Taşınmaz No

Tapu Zemin No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Satılacak Hazine Yüzölçümü

(m²)

Nitelik

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat Miktarı

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

01010111000

8711535

Adana

Seyhan

Alidede

73

11

139,00

139,00

Ev

Atrium mesken ve imar yolu

486.500,00

48.650,00

06.06.2023

10:00

B- TOROSLAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE 2886 SAYILI KANUNUN 36. MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

Taşınmaz No

Tapu Zemin No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Satılacak Hazine Yüzölçümü

(m²)

Nitelik

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat Miktarı

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

01010111438

105302218

Adana

Seyhan

Şakirpaşa

11313

4

2.556,00

2.232,00

Ars a       

1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.20 yoğunluklu konut yapı nizamı, Taks=0,60 Yençok=28,00 mt, ABBM 10.05.2022/98 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “TİCK” olarak onaylı.

17.250.000,00

1.725.000,0

06.06.2023

11:00

1-       Yukarıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Toroslar Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2-       İhaleye katılacakların;              

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

3-       (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve yatırıldığına ilişkin alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunlu olup, bu teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

(4) Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası olarak banka kanalıyla Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmak istenilmesi halinde ise teminat tutarının “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 9400 0100 0013 0000 1000 5129 İBAN numaralı banka hesabına yatırılarak, yatırıldığına ilişkin Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunludur.

4-       Satış ihalelerine ilişkin şartnameler, mesai saatleri dâhilinde Toroslar Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5-       İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

6-       Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, teklifler 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanarak aynı Kanunun 38 inci maddesi hükümleri gereğince ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmelidir.

7-       Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

8-       Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.

9-       Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.

10-    Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11-    Bu ihalelere ilişkin bilgiler, https://adana.csb.gov.tr adresinden ve +90 (322) 235 07 17 numaralı telefondan öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01830284