CCTV KAMERA SİSTEMİ VE CCTV İP KAMERA SİSTEMLERİ İÇİN YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) ADANA 6. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD 6 Bölge Müdürlüğü Konya YHT Gar, Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi ve Nusaybin Gar CCTV Kamera Sistemi Kurulumu ile Bölge CCTV İP Kamera Sistemleri İçin Yedek Malzeme Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/845218

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) ADANA 6. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan SEYHAN/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

3224536914 - 3224575807

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TCDD 6 Bölge Müdürlüğü Konya YHT Gar, Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi ve Nusaybin Gar CCTV Kamera Sistemi Kurulumu ile Bölge CCTV İP Kamera Sistemleri İçin Yedek Malzeme Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Konya YHT Gar, Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi ve Nusaybin Gar CCTV Kamera Sistemi Kurulumu ile Bölge CCTV İP Kamera Sistemleri İçin Yedek Malzeme Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KONYA YHT GAR, ARSUZ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ VE NUSAYBİN GAR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 180 gündür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 10 takvim günüdür.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Proje kapsamında teklif edilecek tüm kameralar, NVR, kontrol klavyesi, saha ağ anahtarı, omurga ağ anahtarı profesyonel video ekranları, iş istasyonu için üretici firmadan veya Türkiye’deki yerleşik ülke ofisinden(ofisi yok ise distribütöründen) alınmış yetki belgesi ihale aşamasında teklif ile birlikte sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Proje kapsamında teklif edilecek tüm kameralar, NVR, kontrol klavyesi, saha ağ anahtarı, omurga ağ anahtarı profesyonel video ekranları, iş istasyonu için üretici firmadan veya  Türkiye’deki yerleşik ülke ofisinden(ofisi yok ise distribütöründen) alınmış yetki belgesi ihale aşamasında teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici garanti süresi boyunca kurulan sistemin periyodik bakımı ve meydana gelebilecek arızaları gidermekle mükelleftir. Bu kapsamda sistemin periyodik bakımına yönelik bakım planı ve bakım kitapları yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

Yüklenici, garanti süresince görüntüleme cihazları ve iletişim cihazları her altı (6) ayda, veri tabanı, uygulama sunucuları, depolama birimleri, güç kaynakları ve son kullanıcı cihazlarının tümü dört (4) ayda en az bir kere yerinde bakımı yapacaktır. Cihazların temizlik, test ve sair kontrolleri için sistemin veya buna bağlı cihazların kapanma suresi cihaz başına 2 saati geçmeyecektir. Periyodik koruyucu bakım sonrası tutanakları bakım yapıldığı tarih itibarı ile en geç 2 hafta içerisinde idareye teslim edilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif verecek firmalar, teklif ettiği tüm kameralar, NVR, tüm ağ anahtarları, profesyonel video ekranları, iş istasyonuna ait marka-model listesini ve teknik dokümanları (broşür) ihale aşamasında idareye sunacaktır ayrıca teklif edilecek saha ağ anahtarı ve omurga ağ anahtarları sistem bütünlüğü için uyumlu çalışacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her Türlü Güvenlik Kamera Alımı ve/veya Satışı yapmış olmak.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01879418