banner6

Adana Ceyhan'da 100.000 m² tarla ihaleyle 3 yıllığına kiralanacaktır

Adana Ceyhan'da 100.000 m² tarla ihaleyle 3 yıllığına kiralanacaktır

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr’ de yayınlanan ilana göre, 

özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazın, Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralaması yapılacaktır.
2-  Kiralaması yapılacak taşınmazın ihalesi, Adana Valiliği Yerleşkesi içinde bulunan Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü) hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-  Kira ihalesine ilişkin şartnameler mesai saatleri dahilinde Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,       
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.  Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
d) İşin gereğine göre  Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,     
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; 
f) Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. 
5- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
6- Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek yada tüzel kişi adına teklif verebilecektir. 
7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37'inci maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarının  aynı Kanunun 46'ıncı maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
8-  İlan bilgileri Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının //www.adanayikob.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.ilan.gov.tr/ilan/776221/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/adana-ceyhanda-100-000-m%C2%B2-tarla-ihaleyle-3-yilligina-kiralanacaktir

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 17:29

İLKHABER GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42