banner6

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLĞI

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLĞI

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLĞI

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gayrimenkul Satış Komisyonu Başkanlığı)

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Vergi borçlarından dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen aşağıda cinsi ve vasıflan

belirtilen gayrimenkullerin açık artırma ile satışı yapılacaktır.

1- Satışı yapılacak gayrimenkulün adresi :

Sarıyakup Mahallesi, 12 Sk. No: 13 Seyhan/Adana adresinde bulunan kargir dükkan.

2- Satışa çıkarılan gayrimenkulun Seyhan Tapu Sicil Müdürlüğündeki kayıt durumu :

Mahallesi Ada / Parsel Cilt/Sayfa no Yüzölçümü:  Mevkii :  Cinsi/ Bag.Böl. Hisse Miktarı

Sarıyakup      100/52       3/533 30.00 m2      Bulut Dede Kargir Dükkan 25/112

- Söz konusu taşınmaz üzerinde ; zemin kat + 2 normal kattan müteşekkil yarı yığma, yarı karkas yapı

sisteminde yapılmış bir dükkan yer almaktadır.Dükkan taşınmazın tamamı üzerinde yapıldığından

toplam alanı 90.00 m2 olup demirci atölyesi olarak kullanılan işyerinin taban döşemesi grobetondur.

3- Gayrimenkulün açık arttırmaya esas olmak üzere biçilen rayiç değeri: 11.000,00-TL.

4- Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı ve teminat olarak kabul edilecekler: İstekliler

gayrimenkulün rayiç değerinin %7,5?na tekabül eden 825,00 TL.(Sekizyüzyirmibeş TL.) teminat

yatıracaklardır. Teminat olarak Para, Bankalar ve Özel Finans Kurumları tarafından verilen süresiz

teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu

senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedelle faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu

işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham

ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15

noksanı ile değerlendirilir.)

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saati: Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet

Binasının 7. katında bulunan Konferans Salonunda, 21.06,2012 Perşembe günü, saat I4.t0ü-14.£l)

arasında yapılacaktır. ^ oo- m.4o

6- Gayrimenkul satış şartnamesinin alınabileceği ve görülebileceği yer: Satış Şartnamesi Seyhan

Vergi Dairesi Satış Servisi, Vergi Daireleri İlan Panoları ve Vergi Dairesi Başkanlığının İnternet

Sitesinde görülebilir. Arttırmaya katılanlar şartnameyi okumuş, gayrimenkulü yerinde görmüş ve satış

şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. Gayrimenkul üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin alacaklı

Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğüne Müracaatları gerekir.

7- Teminatın yatırılacağı ve ibraz edileceği yer: Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine en geç

satış saatinden bir saiat evvel (13.30 ) makbuz karşılığı yatırarak, satışın başlama saati olan (14 00 )'a

kadar Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini (8.250.-TL.)

bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya

çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü

baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak, yedinci güne rastlayan 28.06.2012 tarih Perşembe günü

gayrimenkul aynı yer ve saatte tekrar arttırmaya çıkarılacağı;

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri/gejçip de tebliğ

edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olduğu,

İlan olunur.

BASIN ADN.2173
Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 1970, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner42