Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

 İMPLANT ÜSTÜ SABİT VE HAREKETLİ DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

İlan Numarası ILN01980968
İlan Giriş Tarihi: 12.02.2024 00:00

 İMPLANT ÜSTÜ SABİT VE HAREKETLİ DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ – ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İmplant Üstü Sabit Ve Hareketli Diş Protez Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleedilecekolup,tekliflersadeceelektronikortamdaEKAPüzerindenalınacaktır.İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır:

İKN

:

2024/110588

1-İdarenin

a) Adı

:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-ADANA FATMA KEMALTİMUÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı İller Bankası Karşısı No:24 ÇUKUROVA / ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

:3222563960-3222565030

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımının

a) Adı

:

İmplant Üstü Sabit Ve Hareketli Diş Protez Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7240 ADET İMPLANT ÜSTÜ DİŞ PROTEZ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Bağlı Birimleri,

ç) Süresi/teslim tarihi

:

:İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024-11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satın Alma Birimi

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,izin,ruhsat vb. belgeler,

İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER SAĞLIK BAKANLIĞI VEYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINMIŞÇOK AMAÇLIDİŞPROTEZLABARATUVARIRUHSATININ ASLI YA DA NOTERTASDİKLİSURETİNİTEKLİFİİLEBİRLİKTESUNACAKTIR.


Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP' tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Butakdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

 İş hacmini gösteren belgeler:

      a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
      b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin 'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden


Yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda ,gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olan; her türlü diş protez hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ün den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120(Yüz Yirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı(R):Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:Teklifi sınır değerin altında kalan  isteklilerden Kanunun 38inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr
Basın No ILN01980968
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.